Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Anna Paluch:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! W dniu 9 września 2014 r. w godzinach 10-12 miała miejsce pikieta protestacyjna przed Sejmem w trakcie organizowanej przez głównego geodetę kraju konferencji z okazji 25-lecia uchwalenia ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Organizatorzy pikiety geodetów przed Sejmem uważają organizowanie tejże konferencji - w obliczu tego, co dzieje się w branży geodezyjnej na obszarze całego kraju - za przejaw arogancji władzy i próbę fałszowania rzeczywistości. Uważają, że nadszedł czas, aby upublicznić prawdziwy obraz stanu polskiej geodezji i poglądów geodetów na temat prawa geodezyjnego oraz jego rzeczywistej realizacji. Oto treść ich oświadczenia:

    Od czasu zmian ustrojowych z roku 1989 działalność w branży geodezyjnej była zawsze trudna ekonomicznie i prawnie zagmatwana. Wśród zawodów technicznych spadliśmy na ostatnie miejsce pod względem dochodów i jedno z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o skalę bezrobocia. Dla świadomych swojej sytuacji geodetów te wskaźniki są jednoznaczne i obiektywne, nie pozostawiają złudzeń ani nadziei. Organizacje geodezyjne wielokrotnie apelowały do administracji centralnej o podjęcie działań naprawczych i systemową reformę naszej branży, jednak te prośby pozostawały bez echa.

    Kolejne zmiany przepisów zwiększały obciążenie wykonawców wymaganiami co do zakresu opracowań, co do ich formy i obostrzeń formalnych. Wszystko w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb naszych zleceniodawców. Na ich koszt, naszym wysiłkiem, wbrew ich i naszej woli dokonuje się zmian degradujących dotychczasową pozycję klasycznych opracowań geodezyjnych. W miejsce autorskich dokumentów geodezyjnych gwarantujących jakość i wiarygodność informacji pojawiły się bazy danych o chaotycznej i niezrozumiałej strukturze. Miejsce osobistej gwarancji uprawnionego geodety zastąpiło świadectwo pochodzenia z publicznej bazy danych, bez deklarowania odpowiedzialności za jej treść przez organ prowadzący bazę.

    Geodetę systematycznie pozbawia się szacunku i atrybutów zawodu zaufania publicznego, sprowadzając jego rolę do posłusznego dostarczyciela informacji dla wszechwładnego państwa.

    Wszystkie te zmiany wprowadza się i realizuje w sposób obniżający jakość państwa. Obywatelom odbiera się zaufanie do geodezji jako branży gwarantującej ich prawa do nieruchomości. Inwestorom utrudnia się działanie przez wydłużone procedury formalne i narzucanie źródeł informacji niespełniających ich wymagań. Geodetom odbiera się prawo kierowania się interesem klientów, narzucając im jako główny cel aktualizowanie państwowych baz danych.

    Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dokonana 12 lipca 2014 r., w sposób szokowy przekroczyła granice wytrzymałości środowiska geodetów. W pierwszej chwili ośrodki dokumentacji geodezyjnej przestały prowadzić obsługę geodetów, nie potrafiąc w praktyce zastosować nowych przepisów i regulacji. Firmy geodezyjne stanęły w obliczu bankructwa wobec braku możliwości realizowania zawartych umów, wobec nagłej i niezapowiedzianej zmiany zasad funkcjonowania zasobu i wobec zmiany sposobu obciążania geodetów opłatami. Wysiłkiem samorządów powiatowych, przy bierności administracji centralnej, udało się po około miesiącu uruchomić w pewnym zakresie obsługę geodetów. Jednak jej tempo i zakres dalekie są jeszcze od poziomu sprzed nowelizacji. Niezgodny z konstytucją, niewydolny organizacyjnie i koncepcyjnie system próbuje się utrzymać w sprawności, zmuszając wykonawców i organy administracji samorządowej szczebla powiatowego do znalezienia samodzielnych rozwiązań, które przezwyciężą jego wady, niezależnie od kosztów tych działań, od braku ich formalnego umocowania i - co najważniejsze - niezależnie od tego, że i tak doprowadzi to w niedalekiej przyszłości do jeszcze większej katastrofy.

    Tyle oświadczenie. Dodam, że organizatorzy pikiety geodetów przed Sejmem stanowczo protestują wobec sposobu i treści ostatniej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Domagają się szybkich działań naprawczych, eliminacji negatywnych skutków zmian i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaistniałego stanu rzeczy. Uważają, że przyszła pora, by zaprotestować wobec: odbierania geodetom prawa do wolności gospodarczej przez poddawanie upokarzającej i uciążliwej procedurze zgłaszania prac geodezyjnych; obowiązku płacenia za prawo wykorzystania informacji i opracowań, które sami geodeci stworzyli i tworzą; odbierania geodetom wiarygodności zawodowej i obywatelskiej przez wprowadzenie instytucji uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych (Dzwonek) przez organy administracji publicznej (już kończę, panie marszałku); narzucania geodetom obowiązków egzekwowania od inwestorów i właścicieli nieruchomości realizowania zobowiązań wobec państwa, zmuszania do realizowania zadań, które nie są im zlecane, a których wykonania domaga się administracja publiczna dla celów, które są jej zadaniem.

    Jako poseł pracujący w podkomisji nad zmianami Prawa geodezyjnego i kartograficznego muszę z przykrością stwierdzić, że w trakcie prac nad nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wszelkie uwagi zgłaszane przez posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość były lekceważone przez koalicję rządzącą, a poprawki zgłaszane przez nas - odrzucane w głosowaniu przez posłów PO, pośród których nie było ani jednego geodety. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 12 września 2014 roku.


281 wyświetleń
Zobacz także:

Poseł Anna Paluch - Oświadczenie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Oświadczenie poselskie

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 prawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy