Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej przedstawić sprawozdanie i zaprezentować projekt uchwały Sejmu w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r., czyli podczas przewodnictwa Litwy w Radzie Unii Europejskiej.

    Chciałabym podkreślić, że informacja Rady Ministrów na temat działań Polski podczas prezydencji Litwy została przyjęta przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 17 stycznia bieżącego roku, a przekazana do Wysokiej Izby wyjątkowo szybko, bo już 20 stycznia, tak że to pozwala nam praktycznie na bieżąco dyskutować o wydarzeniach, które miały miejsce w drugiej połowie ubiegłego roku. Członkowie komisji zauważyli ten fakt i mamy nadzieję, że w przyszłym roku równie szybko będziemy mogli nad takim dokumentem debatować.

    Informacja rządu została przygotowana we współpracy wszystkich ministerstw i urzędów centralnych, a za jej prezentację odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to już dwudzieste półroczne sprawozdanie Rady Ministrów przygotowane dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresach kolejnych prezydencji.

    Komisja do Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła informację dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. przedstawioną w druku nr 2077 na 227. posiedzeniu komisji 5 lutego, czyli wczoraj. Informację w imieniu Rady Ministrów prezentował pan Piotr Serafin, czyli sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Minister przedstawił przebieg i dokonania prezydencji litewskiej na tle priorytetów Polski. Hasłem przewodnim prezydencji litewskiej było budowanie Europy wiarygodnej, otwartej i wzrastającej gospodarczo. Prezydencja litewska podjęła działania mające na celu poprawę zdolności Unii Europejskiej do rozwiązywania wyzwań o charakterze gospodarczym, finansowym, społecznym i energetycznym. Jej celem było dalsze wzmacnianie finansowej stabilności i konkurencyjności Europy, jak również realizacja agendy na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia, w tym przede wszystkim możliwości zatrudnienia ludzi młodych. Aktywność Polski w drugim półroczu 2013 r. warunkowana priorytetami prezydencji litewskiej i bieżącą agendą europejską skoncentrowała się na tych punktach strategicznych. Pan minister przed chwilą przedstawił szerzej dokonania i aktywność Rzeczypospolitej Polskiej.

    Na okres litewskiego przewodnictwa przypadło zakończenie negocjacji między Radą a Parlamentem Europejskim w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Ponadto istotnym celem przewodnictwa litewskiego były działania na rzecz stworzenia przyszłej architektury Unii Gospodarczej i Walutowej, a także realizacji wspólnego rynku energii poprzez stopniową integrację rynków regionalnych i budowę kluczowej infrastruktury energetycznej.

    Dla Polski ważnym, a być może najważniejszym celem było osiągnięcie porozumienia z państwami Partnerstwa Wschodniego w sprawie umów stowarzyszeniowych oraz ustanowienia stref wolnego handlu.

    Wczoraj na posiedzeniu komisji, po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez pana ministra, odbyła się bardzo ożywiona i pogłębiona dyskusja. Posłowie zauważyli, że prezydencja litewska sprzyjała realizacji priorytetów Polski, które są wspólne zarówno dla państw Grupy Wyszehradzkiej, jak też państw bałtyckich. W dyskusji posłowie zwracali uwagę na szczyt Partnerstwa Wschodniego oraz nawiązywali do aktualnych wydarzeń, które dzieją się między innymi na Majdanie w Kijowie. Posłowie prosili również o zaprezentowanie aktywności liderów europejskich po wydarzeniach na Ukrainie. Byli również zainteresowani procesami związanymi z pogłębianiem unii gospodarczo-walutowej, a przede wszystkim udziałem Polski w pracach nad unią bankową.

    Jako przewodnicząca komisji chciałabym przekazać Wysokiej Izbie, że prezydencja litewska to był aktywny czas pracy również dla Komisji do Spraw Unii Europejskiej. W czasie przewodnictwa Litwy w Radzie Unii komisja odbyła 47 posiedzeń, przyjęła 10 opinii, z czego 2 były opiniami, w których komisja uznała projekty Komisji Europejskiej za niezgodne z zasadą pomocniczości. Komisja rozpatrzyła blisko 500 projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, odbyła dyskusję m.in. na temat funkcjonowania i realizacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli tzw. paktu fiskalnego Unii Europejskiej. Komisja zajmowała się również zaleceniami dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2013 r., stanowiskiem Unii Europejskiej i Polski w odniesieniu do wydarzeń w Syrii i Egipcie czy też stanowiskiem Polski w sprawie europejskich celów polityki klimatycznej do 2030 r. Należy też podkreślić, że Sejm był na bieżąco informowany o działaniach rządu na arenie europejskiej.

    Mając na uwadze aktywność polskiego rządu podczas prezydencji litewskiej, a także profesjonalnie przygotowaną informację pisemną przedstawioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz dziękując panu ministrowi za, jak zwykle, rzeczowe i konkretne odpowiedzi na pytania i dialog z członkami komisji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej nie miała wątpliwości co do tego, aby przyjąć przedstawioną informację.

    Chciałabym podkreślić, że komisja bez głosu sprzeciwu postanowiła zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie uchwały Sejmu, w której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r., czyli w okresie przewodnictwa Litwy w Radzie Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.


81 wyświetleń