Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2557) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2619).


Poseł Agnieszka Pomaska:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt w imieniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej przedstawić sprawozdanie i zaprezentować projekt uchwały Sejmu dotyczące udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., czyli w okresie przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej.

    Chciałabym podkreślić, że informacja Rady Ministrów na temat działań Polski podczas prezydencji Grecji została przyjęta przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 3 lipca br., a przekazana do Wysokiej Izby bardzo szybko, bo już 4 lipca. Pozwala to nam dyskutować o wydarzeniach prezydencji niemal bezpośrednio po jej zakończeniu.

    Informacja rządu, jak zawsze, została przygotowana we współpracy wszystkich ministerstw i urzędów centralnych, a za jej przedstawienie odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to już - jak pan minister wspomniał - 21. półroczne sprawozdanie Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresach kolejnych prezydencji.

    Komisja do Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła informację o udziale Rzeczypospolitej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. na posiedzeniu komisji w dniu 22 lipca. Informację w imieniu Rady Ministrów przedstawił pan Piotr Serafin, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Minister przedstawił przebieg i dokonania prezydencji greckiej na tle priorytetów Polski. Prezydencja grecka była oparta na trzech priorytetach: po pierwsze, wzrost, praca, spójność, po drugie, integracja Unii Europejskiej i strefy euro, po trzecie, migracje, granice, mobilność.

    Jednym z najważniejszych obszarów była polityka gospodarczo-finansowa. Zakończyły się prace nad legislacją w zakresie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 kluczową dla Polski jako beneficjenta. Zakończono również prace nad pakietem aktów prawnych niezbędnych do budowy unii bankowej.

    W obszarze zatrudnienia Polska wraz z Niemcami i Francją wypracowała porozumienie dotyczące pracowników delegowanych. Udało się zatem osiągnąć dobre porozumienie w Radzie Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważne dla Polski ze względu na fakt, że delegujemy najwięcej pracowników spośród państw Unii Europejskiej.

    Ponadto w trakcie prezydencji greckiej nastąpił przełom w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Prezydencja doprowadziła do przyjęcia porozumienia politycznego, które uwzględnia postulaty Polski. Prace są obecnie kontynuowane, a wypracowywany kompromis dyrektywy sprowadza się do tego, że państwa członkowskie będą miały nadane uprawnienia do ograniczania lub zakazywania upraw GMO na swoim terytorium.

    Czas prezydencji greckiej miał być stosunkowo spokojny, jednak okoliczności uległy zmianie wraz z rosyjską agresją na Ukrainie. Kryzys ukraiński oczywiście wpłynął na zmianę priorytetów. Unia skoncentrowała się na tym, w jaki sposób Europa może pomóc Ukrainie. Polska była autorem różnych inicjatyw, a przede wszystkim inicjatywy podpisania umowy stowarzyszeniowej, najpierw części politycznej tej umowy, a następnie ogłoszenia jednostronnego wejścia w życie koncesji handlowych na rzecz Ukrainy.

    Kryzys na Ukrainie stworzył również klimat do powrotu do dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego, w pierwszym rzędzie bezpieczeństwa gazowego. Polska koncepcja unii energetycznej przedstawiona w kwietniu 2014 r. stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej na kolejnych 5 lat. W trakcie posiedzenia komisji członkowie wysłuchali informacji przedstawionej przez pana ministra, odbyła się dyskusja, podczas której posłowie poruszyli m.in. kwestię agresji na Ukrainie, polityki klimatycznej do 2030 r., koncepcji unii energetycznej czy też ewentualnych sankcji wobec Rosji.

    Jako przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej chciałabym przekazać Wysokiej Izbie, że prezydencja grecka to kolejny czas aktywnej pracy również dla naszej komisji. W czasie przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej komisja odbyła 48 posiedzeń, przyjęła 7 opinii, z czego 2 opinie zostały wysłane do instytucji unijnych w ramach dialogu politycznego. W trakcie posiedzeń komisji odbyto dyskusje m.in. na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, priorytetów Unii Europejskiej w zakresie wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu ułatwienie swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej dzięki lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego czy też na temat zaleceń dla Polski w związku z realizacją semestru europejskiego w 2014 r.

    Staraliśmy się, aby Sejm był na bieżąco informowany o działaniach rządu na arenie europejskiej. Mając na uwadze aktywność rządu polskiego podczas prezydencji greckiej, a także rzetelnie przygotowaną informację pisemną przedstawioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oraz dziękując panu ministrowi za jak zwykle rzeczowy i bezcenny dla nas dialog z członkami komisji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej nie miała wątpliwości co do tego, aby przyjąć przedstawioną informację.

    Chciałabym podkreślić, że komisja bez głosu sprzeciwu postanowiła zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie projektu uchwały Sejmu, w której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., czyli podczas przewodnictwa Grecji w Radzie Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.Poseł Agnieszka Pomaska - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.


79 wyświetleń