Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 1510 i 1560).


Poseł Sprawozdawca Robert Wardzała:

    Panie Marszałku! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych przedkładany Wysokiej Izbie ma zadośćuczynić dostosowaniu przepisów polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

    Pod względem merytorycznym zmiany są kosmetyczne, ale wymagają pilnego rozpatrzenia z uwagi na nasze zobowiązania w dostosowaniu prawa do norm Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie. Okres przejściowy dla Polski w tej kwestii mija 26 czerwca.

    Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia dwóch zapisów. W art. 18 po ust. 3 wprowadza się ust. 3a w brzmieniu: ˝w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które nie ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych˝, a w art. 23 ust. 1 w pkt 5: ˝kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: \'osobom, od których pobieranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.\'˝.

    Obie zmiany dostosowują polskie prawo do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2252/2004 z 13 grudnia 2004 r. w ten sposób, że w art. 18 określającym dane, jakie powinny znajdować się w dokumentach paszportowych, różnicuje się katalog tych danych w zależności od wieku ubiegającego się o paszport, konkretnie zwalnia się z obowiązku zamieszczenia odcisków palców osoby w wieku poniżej 12 lat. Ponadto projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych w zakresie wydawania paszportów tymczasowych.

    Rozporządzenie unijne w art. 1 pkt 2b dopuszcza wydawanie takich paszportów osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie i chwilowo niemożliwe. Polskie przepisy w katalogu warunków dopuszczających wydawanie tymczasowego paszportu takiej możliwości nie uwzględniają. Projektowana nowelizacja poszerza ten katalog o przesłankę związaną z brakiem tymczasowej możliwości pobrania odcisków palców, tym samym dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dziękuję.Poseł Robert Wardzała - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.


119 wyświetleń

Zobacz także: