Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1488 i 1523).


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zaproponował wprowadzenie do niej 5 poprawek. W 1. poprawce proponuje właściwe użycie pojęcia ˝finalny nabywca korzystający ze zwolnienia˝ mające sprecyzować, że zwolnienie z podatku akcyzowego dotyczy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych, a więc dotyczy to sprzedaży, nabycia, a nie podmiotu, czyli dotyczy to wyrobów węglowych nabytych w ramach zwolnienia, bo tylko z tytułu takich strat podmiot nie będzie ponosił konsekwencji. W poprawce 2., która ma charakter porządkujący, ujednolicono terminologię ustawy w zakresie treści faktur i ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy. W poprawce 3. zwrócono uwagę, że w przypadku zwrotu wyrobów węglowych nie jest już istotne, czy finalny nabywca używa wyrobów węglowych do celów, o których mówi ustawa. Finalny nabywca mógł nabyć wyroby w ramach zwolnienia, nie rozpocząć określonej działalności i nie używać nabytych wyrobów węglowych. Zdaniem Senatu cechą istotną przy zwrocie jest nabycie tych wyrobów w ramach zwolnienia. 4. poprawka ma charakter porządkowy i przyjmuje zasadę, że nie należy stosować zwrotu ˝z zastrzeżeniem˝ w obrębie podstawowej jednostki redakcyjnej, w szczególności w bezpośrednio po sobie następujących przepisach. Poprawka 5. uznaje, że przyjęty w ustawie termin utraty mocy korzystniejszych decyzji dotyczących ubytków z powodu wejścia w życie nowych przepisów, określony jako koniec następnego okresu rozliczeniowego, jest zdaniem Senatu w przypadku decyzji bezterminowych zbyt krótki. Przyjęta poprawka wydłuża okres utraty mocy tej decyzji do końca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nowe powszechnie obowiązujące przepisy wejdą w życie.

    Wszystkie proponowane poprawki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podmiotów gospodarczych, w związku z tym klub Platformy Obywatelskiej popiera poprawki zaproponowane przez Senat. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.


105 wyświetleń

Zobacz także: