Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3434 i 3804).


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3434 i 3804.

    Głównym celem tego projektu ustawy jest uregulowanie dotyczące rachunków nieaktywnych, tzw. uśpionych, oraz ułatwienie osobom uprawnionym do środków pieniężnych zgromadzonych przez zmarłych posiadaczy na rachunkach bankowych i rachunkach prowadzonych przez SKOK-i dostępu do informacji o takich rachunkach. Brak wiedzy o istnieniu rachunków, na których zmarła osoba zgromadziła swoje środki, może skutecznie uniemożliwić dostęp do tych środków. Projekt ustawy przewiduje m.in. dwa nowe rozwiązania o zasadniczym znaczeniu dla sprawnego przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach osobom uprawnionym po śmierci posiadacza rachunku, a mianowicie wprowadzenie obowiązku informowania przez banki i SKOK-i przy zawieraniu umowy rachunku o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci, a więc wskazania osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w przypadku śmierci jego posiadacza, oraz ustanowienie centralnej informacji o rachunkach, dzięki której osoba posiadająca stosowny tytuł prawny będzie mogła uzyskać w dowolnym banku oraz SKOK-u informację dotyczącą wszystkich rachunków.

    Trudności w pozyskiwaniu przez uprawnione osoby informacji o zawartych uprzednio przez zmarłego umowach z bankami lub innymi instytucjami finansowymi wynikają również z liczby instytucji finansowych, do których należałoby zwrócić się o przekazanie stosownych informacji. Istotną przeszkodą w pozyskiwaniu potrzebnych danych jest również ochrona takich informacji poprzez wprowadzenie w ustawach sektorowych przepisów o tajemnicy zawodowej. Tym problemom ma właśnie zapobiegać przedłożony projekt. Pozytywnie należy także ocenić propozycję, aby banki lub SKOK-i, rejestrując brak jakichkolwiek operacji na danym rachunku bankowym przez 10 lat, były zobowiązane - co najmniej 6 miesięcy przed upływem 10-letniego okresu nieaktywności - informować właściciela rachunku o skutkach upływu tego okresu, a już po 5 latach braku aktywności na danym rachunku były zobowiązane występować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

    W związku z różnymi kontrowersjami, jakie budziło przekazanie tych środków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w imieniu klubu pozwolę sobie złożyć poprawki do tego projektu ustawy, jeżeli chodzi o następujące cele. Jeżeli chodzi o część z tych poprawek, ich celem będzie usunięcie niespójności w zakresie terminologii używanej w projekcie ustawy, ponieważ umowa rachunku bankowego, zgodnie z art. 59a projektu, ulegać będzie rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku. Również w pozostałych przepisach należy konsekwentnie posługiwać się tym terminem. Również kolejne poprawki dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wiąże się z odstąpieniem od przekazywania środków na rachunkach uśpionych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pozostawienie środków, po które będą zgłaszać się osoby posiadające do nich tytuł prawny, w bankach i kasach ma na celu ułatwienie dostępu do tych środków oraz zmniejszenie kosztów działania systemu, w tym także kosztów po stronie klientów.

    Reasumując, chciałbym poinformować, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska pozytywnie ocenia i opiniuje wyżej omówiony projekt ustawy wraz z załączonymi i przedstawionymi poprawkami, które wręczam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


55 wyświetleń

Zobacz także: