Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (druki nr 3292 i 3360).


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., druki nr 3292 i 3360.

    W projekcie zaproponowano wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, które mają na celu doprecyzowanie zagadnień związanych z podstawą ustalenia wysokości udzielanej przez fundusz pożyczkowy pożyczki, wprowadzanie możliwości dokonywania zmian w zakresie wydatków, a także sposobu postępowania w tym zakresie, dookreślenie statusu funduszu pożyczkowego oraz wydawanego przez niego rozstrzygnięcia dotyczącego wykorzystania udzielonej pożyczki. Fundusz pożyczkowy będzie tu działać jako organ pierwszej instancji, a do wydawanego przez niego rozstrzygnięcia (decyzji) stosować się będzie przepisy K.p.a. Następnie zwolnienie przedsiębiorcy z kosztów finansowych wynikających z naliczania odsetek ustawowych w czasie postępowania odwoławczego, jednoznaczne wskazanie obowiązku zwracania przez przedsiębiorców niewykorzystanej kwoty pożyczki oraz sposobu postępowania w tym zakresie, doprecyzowanie kwestii dokonania spłaty lub zwrotu pożyczki, określenie postępowania przez fundusze pożyczkowe z przedsiębiorcami, którzy nie są w stanie uregulować należności wynikających z decyzji w sprawie umorzenia pożyczki, uregulowanie zagadnień przedawnienia, zabezpieczenia oraz wygaśnięcia zobowiązań przedsiębiorców, uregulowanie kwestii postępowania z przedsiębiorcami, którzy nie regulują należności wynikających z udzielanej im pożyczki i do których nie stosuje się przepisów dotyczących możliwości umorzenia pożyczki, uzupełnienie świadczeń składanych przez fundusz pożyczkowy.

    W projekcie przewidziano także, że zmiany mające na celu określenie postępowania przez fundusze pożyczkowe z przedsiębiorcami, którzy nie są w stanie uregulować należności wynikających z decyzji w sprawie umorzenia pożyczki, uregulowanie zagadnień przedawnienia, zabezpieczenia oraz wygaśnięcia zobowiązań przedsiębiorców, uregulowanie kwestii postępowania z przedsiębiorcami, którzy nie regulują należności wynikających z udzielonej im pożyczki i do których nie stosuje się przepisów dotyczących możliwości umorzenia należności zostaną wprowadzone także w ustawie z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

    Wprowadzenie proponowanej regulacji pozwoli funduszom pożyczkowym na zakończenie umów z pożyczkobiorcami, którzy stali się trwale niezdolni do prowadzenia działalności gospodarczej i nie dysponują majątkiem, z którego można by było dochodzić należności. Pozwoli to także funduszom pożyczkowym na rozliczenie dotacji otrzymanej od ministra właściwego ds. gospodarki.

    Wprowadzenie proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań nie będzie generowało wydatków z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego ani pozostałych jednostek. Ewentualne obciążenie budżetu państwa wynikać będzie z wprowadzenia możliwości umarzania zobowiązań przedsiębiorców, którzy skorzystali z pomocy państwa w postaci preferencyjnych pożyczek. Podkreślić należy, że obciążenie to nie będzie powodowało zwiększenia wydatków. Będzie ono efektem możliwego obniżenia dochodów.

    Pomoc przedsiębiorcom w usuwaniu skutków powodzi pozwoli na utrzymanie ich funkcjonowania, tym samym pozwoli na utrzymanie zatrudnienia oraz funkcjonowanie małych rodzinnych przedsiębiorstw.

    Podsumowując, klub Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


45 wyświetleń

Zobacz także: