Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druki nr 1884 i 1935).


Poseł Sprawozdawca Sławomir Kowalski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

    Przedmiotowy projekt dotyczy funkcjonowania rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, który jest otwarty w Banku Gospodarstwa Krajowego. Rachunek ten jest elementem systemu zabezpieczenia finansowego potencjalnych wypłat z systemu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Gromadzone są na nim środki pochodzące z dwóch źródeł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, z przychodów z prywatyzacji oraz z opłat prowizyjnych od udzielonych poręczeń i gwarancji. Jeżeli chodzi o środki pochodzące ze sprzedaży akcji i udziałów, jest to 0,5% wielkości udzielonych w danym roku poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

    W chwili obecnej na tym rachunku zgromadzono 928 mln zł. Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje możliwość okresowego wykorzystywania części tych środków na zaspokojenie potrzeb pożyczkowych państwa. Pozwoliłoby to usprawnić zarządzanie płynnością budżetu.

    Środki znajdujące się na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa nie są na bieżąco wykorzystywane na cele ustawowe. Od wielu lat nie wypłacono z budżetu państwa żadnych środków związanych z udzielonymi poręczeniami lub gwarancjami. W związku z tym, że nie mogą być one wykorzystane na inne cele niż wymienione w ustawie, okresowo wolne środki lokowane są w Banku Gospodarstwa Krajowego.

    Skarb Państwa w celu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu pozyskuje na rynku środki poprzez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych. Jest to nieefektywne z punktu widzenia zarządzania płynnością całego sektora finansów publicznych i powoduje zwiększenie kosztów zobowiązań Skarbu Państwa. Z tego powodu proponuje się wprowadzić rozwiązanie dające ministrowi finansów, w ramach przyznanych ustawą o finansach publicznych uprawnień, prawo wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

    Wykorzystywanie tych środków przez ministra finansów nie powodowałoby zakłóceń w wykonywaniu zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji. Kwoty wykorzystywane w ramach finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa byłyby zwracane z rachunków pomocniczych ministra finansów na rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych w wysokości i terminach umożliwiających należytą realizację zobowiązań finansowych z tego rachunku. Przyjęcie więc przedmiotowego projektu ustawy dałoby ministrowi finansów instrument służący zwiększeniu elastyczności w zarządzaniu płynnością budżetu państwa.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie projektu ustawy w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo.Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.


120 wyświetleń

Zobacz także: