Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
  - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
   (druki nr 2603, 2421 i 2726).


Poseł Sławomir Kowalski:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych obejmującego dwa druki - jeden to złożony do Sejmu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, drugi to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

    Celem tej ustawy jest dostosowanie prawa do wskazań Trybunału Konstytucyjnego oraz poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową, w szczególności mająca na celu umożliwienie rozwoju elektronicznego sprawozdawania podatkowego zgodnie z dyrektywą europejską, z decyzją Komisji Europejskiej i Programem Operacyjnym ˝Innowacyjna gospodarka˝ przyjętym przez Radę Ministrów. Projekt przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ustawa reguluje płatności, terminy płatności i sposób sprawozdawania między płatnikami, podatnikami a aparatem skarbowym Skarbu Państwa. Umożliwia ona stosowanie środków komunikacji elektronicznej przez płatników podatku, a także lepsze gromadzenie bazy danych podatkowych. Efektem wdrożenia tej ustawy będzie również łatwiejsze i bardziej precyzyjne egzekwowanie podatków, szybsze rozpatrywanie spraw, możliwość wprowadzenia usługi wypełniania wstępnego wniosku podatkowego przez urzędników państwowych.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mając na uwadze sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz przeprowadzoną dyskusję, w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska proszę o przyjęcie ustawy w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Sławomir Kowalski - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


83 wyświetleń

Zobacz także: