Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (druk nr 44).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Ustawa budżetowa, szczególnie tworzona na trudny okres, powinna być przygotowana z wyjątkową starannością i dokładnością. Stanowisko, opinię w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w zasadzie przedłożył wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, poseł Jan Łopata. Niemniej jednak w swoim wystąpieniu pragnę zwrócić uwagę na tematykę, która w moim przekonaniu wymaga weryfikacji, pilnej weryfikacji właśnie na etapie projektu budżetu na 2012 r.

    Nie możemy, panie ministrze, przesadnie skupiać uwagi na zbliżającym się kryzysie finansowym, bo najlepszym lekarstwem na ten kryzys jest przecież rozwój gospodarki, a gospodarka narodowa to nie rynki finansowe czy budżet państwa, lecz przedsiębiorstwa, nasze małe i średnie przedsiębiorstwa. Wartość dodana nie tworzy się, nie powstaje na giełdzie, tylko i wyłącznie w przedsiębiorstwie. W związku z tym stawiam pytanie, czy w naszym projekcie budżetu na 2012 r. są środki, które służyłyby aktywizacji działalności gospodarczej. A oto, jak w kontekście tego pytania wygląda plan finansowy Funduszu Pracy na 2012 r. Środki na tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, czyli prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, pozostają na poziomie roku bieżącego. Nieznacznie, o ok. 60 mln zł, wzrastają kwoty na stypendia w okresie stażu pracy i dla młodocianych pracowników. Tyleż samo, bo o ok. 60 mln zł, wzrastają środki przeznaczane na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tymczasem Fundusz Pracy, źródło, które w decydujący sposób mogłoby wesprzeć młodych ludzi w tworzeniu miejsc pracy, jest zamrożony, przez kolejny już rok jest zaplanowany jako depozyt ministra finansów. Kwota tego depozytu, zamrożonych środków wynosi 2300 mln zł i stanowi prawie 30% wydatków Funduszu Pracy. Panie ministrze, uwolnijmy te środki dla młodych Polaków, ludzi wykształconych, o ogromnych możliwościach i potencjale intelektualnym. Dajmy im tę słynną wędkę, niech realizują się u nas, w naszym kraju, w Polsce, a nie w Anglii na zmywaku. Ci młodzi ludzie to nasze bogactwo, dające nam szansę dynamicznego rozwoju, ale będzie to oczywiście niemożliwe, jeżeli nasza oferta dla nich będzie się ograniczała do stypendium stażowego przez kilka miesięcy po ukończeniu szkoły.

    Panie Ministrze! W pozycji Funduszu Pracy projektu budżetu na 2012 r. nie mamy również zaplanowanych środków w ramach tzw. ustawy powodziowej. W roku 2011 stanowiły one kwotę ponad 39 mln zł. Były to środki głównie na zatrudnienie rolników, których gospodarstwa nie uzyskały zdolności produkcyjnej po klęsce powodzi. Dotyczy to wielu rolników w dolinie Wisły zajmujących się produkcją sadowniczą. Dzięki ogromnemu wysiłkowi, również ze strony budżetu państwa i środków pomocowych, gospodarstwa te zostały odtworzone. Niestety ani nowe nasadzenia drzew owocowych, ani sadzonki chmielników nie dadzą jeszcze produkcji w przyszłym roku, a rolnicy będą mieć problem z bieżącym utrzymaniem swoich rodzin. Pomoc ze strony państwa w formie robót publicznych dla tej grupy poszkodowanych w powodzi przyniosła również pozytywne efekty w postaci uprzątniętych terenów, odmulonych rowów melioracyjnych, udrożnionych przepustów i naprawionych urządzeń melioracyjnych. Pomóżmy zatem rolnikom poszkodowanym w powodzi 2010 r. jeszcze w roku przyszłym.

    Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Projekt budżetu na 2012 r. zawiera wiele pozycji pozytywnych, świadczących o bardzo wnikliwym i konstruktywnym kształtowaniu rzeczywistości w tych trudnych czasach. Jednym z takich przykładów, na który pragnę zwrócić uwagę, jest bardzo racjonalne i konsekwentne gospodarowanie zasobami wodnymi w kontekście ochrony przed powodzią oraz przeciwdziałania skutkom suszy. To rząd Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, jak żaden inny dotąd, bardzo rzetelnie i sukcesywnie zarówno w poprzedniej kadencji, jak i obecnie realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa powodziowego.

    Jako były wojewoda wiem, ile wysiłku włożyliśmy w przywrócenie normalnych warunków życia na terenach, które dotknęła klęska powodzi w 2010 r. Ale wiem również, z jaką determinacją wdrażane są wieloletnie projekty rządowe zabezpieczające przed tego typu zdarzeniami. I to nie jest tak, że będziemy sobie o tych zadaniach przypominać dopiero przy kolejnym nieszczęściu.

    W projekcie budżetu mamy kilka źródeł środków na realizację tych rządowych planów. Jest i będzie realizowany program ochrony przed powodzią dla rzeki Odry, jest i będzie realizowany program ochrony dla górnej Wisły, a w przygotowaniu znajduje się program ochrony dla Wisły środkowej. (Dzwonek) Programy obejmują zagadnienia bezpieczeństwa powodziowego w sposób kompleksowy.

    Stałe zabezpieczenie środków na realizację tych zadań jest niezwykle potrzebnym i ważnym elementem. Panie ministrze, dziękuję za zabezpieczenie środków w budżecie na kontynuację tych prac.

    Natomiast wracając do pierwszej części mojego wystąpienia, pragnę jeszcze raz podkreślić: to nie rynki finansowe decydują o wzroście gospodarczym, lecz praca ludzi w dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwach. Dlatego też wnioskuję o zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy w kierunku ewidentnej pomocy dla młodych Polaków i kontynuację pomocy dla rolników - powodzian, którzy nie będą mieć jeszcze produkcji w swoich gospodarstwach. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy