Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426 i 3699).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3699.

    Projekt ustawy dotyczy wyeliminowania z polskich przepisów możliwości wydawania bankowych tytułów egzekucyjnych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zbędna staje się dyskusja nad zasadnością tej zmiany, ponieważ wyrok w tym przedmiocie wydał Trybunał Konstytucyjny, uznając BTE za instrument niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W toku prac nad tym projektem, zarówno w podkomisji ds. instytucji finansowych, jak i w Komisji Finansów Publicznych, wprowadzono rozwiązania uzupełniające i regulujące ustawową procedurę postępowania w sytuacji niemożności wywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku. Wprowadzono m.in. możliwość obniżenia przez bank kwoty przyznanego kredytu albo wypowiedzenia umowy kredytu, wezwanie kredytobiorcy do dokonania spłaty zobowiązania, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych, możliwość złożenia przez kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania z banku.

    Restrukturyzacja zadłużenia polegać będzie na zmianie określonych w umowie warunków spłaty kredytu, jeżeli jest to uzasadnione dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Odbywać się ona będzie na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, a w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy bank będzie zobowiązany do przekazania szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

    Projekt zakłada wejście w życie niniejszej ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Biorąc pod uwagę to, że termin ten budzi wiele wątpliwości, ponieważ jest zbyt krótki na przygotowanie się banków do stosowania innej formy windykacji swoich należności od nieuczciwych kredytobiorców, proponujemy zmianę art. 12, która wydłuży ten okres do dnia 1 stycznia 2016 r. Przypomnę, że decyzją Trybunału Konstytucyjnego odroczono termin zmiany przepisów do dnia 1 sierpnia 2016 r.

    Pani Marszałek! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego składam również poprawkę dotyczącą ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Proponujemy obniżenie tzw. stosunkowej opłaty, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł. Obecnie opłata sądowa od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego, która obciąża kredytobiorcę, jest stała i wynosi 50 zł.

    Wyeliminowanie bankowego tytułu egzekucyjnego spowoduje konieczność dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, głównie w postępowaniu nakazowym, co w konsekwencji będzie miało wpływ na pogorszenie sytuacji kredytobiorcy. Ostatecznie przecież to właśnie kredytobiorca będzie obciążony kosztami postępowania sądowego. Jeżeli chodzi o funkcjonujące zapisy, opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Ta opłata jest zatem znacznie wyższa od tej, która jest w naszej propozycji, w składanej przez nas poprawce.

    Szanowni Państwo! Składam na ręce pani marszałek stosowne poprawki. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy