Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3517).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedłożyć stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

    Celem projektu ustawy jest rozwój rynku listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne. Dotychczas funkcjonująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych nie przynosi obecnie zamierzonych efektów w odniesieniu do finansowania kredytów hipotecznych. Jak wiemy, polski sektor bankowy cechuje to, że aktywa, na ogół o długim terminie zapadalności, finansowane są przez pasywa tzw. krótkoterminowe. Oczywiście, stwarza to pewne zagrożenie dla stabilności sektora bankowego, pomimo że cechuje go stosunkowo wysoka płynność krótkoterminowa.

    W konsekwencji kryzysu na rynku finansowym zaszły zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Istotne zmiany w zakresie norm płynności krótkoterminowej i długoterminowej zawarte są w tzw. pakiecie CRD IV z dnia 26 czerwca 2013 r. Mając powyższe na uwadze, w celu umożliwienia bankom ograniczenia strukturalnego niedopasowania terminów finansowania należy usprawnić rozwój emisji listów zastawnych, a więc papierów wartościowych, charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

    Listy zastawne są emitowane wyłącznie przez bank hipoteczny na podstawie udzielonych kredytów zabezpieczonych na nieruchomości, a banki hipoteczne jako specjalistyczne instytucje finansowe o ograniczonym zakresie działania, w zasadzie obejmującego udzielanie kredytów lub ich nabywanie oraz emisję listów zastawnych, nie są uprawnione do gromadzenia depozytów. Wpływa to na stabilność i bezpieczeństwo emitowanych listów zastawnych.

    Projekt ustawy przewiduje szereg rozwiązań służących bezpieczeństwu nabywania listów zastawnych, obrotu nimi, a tym samym - rozwojowi i bezpieczeństwu rynku kapitałowego.

    Projekt przewiduje obowiązek utrzymywania przez bank hipoteczny ustawowego nadzabezpieczenia listów zastawnych w wysokości co najmniej 10% wartości emisji oraz bufora płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie kolejnych sześciu miesięcy. Natomiast w odniesieniu do kredytów na cele mieszkaniowe zwiększa się limit refinansowania ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych z 60 do 80% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

    Projekt wprowadza również obowiązek przeprowadzania przez banki hipoteczne w toku bieżącej działalności testów płynności i testów równowagi pokrycia. Mają one na celu ustalenie, czy prawa i środki wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych wystarczają na pełne zaspokojenie posiadaczy tych listów.

    Projekt niniejszej ustawy obok zmian w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, oddziałuje na ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawę o SKOK, ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, a także je zmienia. Integralną częścią projektu ustawy jest projekt aktu wykonawczego, czyli rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobu przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz testu równowagi pokrycia i testu płynności. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa listów zastawnych, a następnie uzyskanie wyższej oceny wiarygodności kredytowej banku.

    Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie za skierowaniem projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw


66 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy