Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3434 i 3804).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię teraz stanowisko wobec sprawozdania komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

    Projekt przedkładanej ustawy bardzo trafnie ujmuje problematykę dotychczas jednoznacznie nieuregulowaną w obowiązujących przepisach prawa. Dotyczy generalnie problemów rachunków nieaktywnych, tzw. rachunków uśpionych, i środków pieniężnych po zmarłych posiadaczach rachunków oszczędnościowych. Projekt wychodzi naprzeciw naturalnym potrzebom ludzi, zawiera wiele uregulowań informacyjnych dla zawierających umowę depozytową z bankiem lub SKOK-iem, wprowadza nowe narzędzia prawne, które ułatwiają dostęp do informacji zarówno bankom, jak i SKOK-om, a także posiadaczom tych rachunków, ich spadkobiercom i zapisobiorcom.

    Banki i SKOK-i dotychczas nie miały narzędzia pozwalającego proaktywnie uzyskać informację o śmierci posiadacza rachunku, a spadkobiercy z kolei mogą nie wiedzieć nawet o istnieniu rachunków w bankach lub w SKOK-ach, do których mogą mieć prawo spadkowe.

    Utworzenie centralnej informacji o rachunkach daje możliwość osobom posiadającym tytuł prawny do zdeponowanych środków uzyskania informacji w dowolnym banku lub SKOK-u o wszystkich rachunkach posiadacza lub spadkodawcy, zaś zmiana ustawy o ewidencji ludności upoważnia banki i SKOK-i do uzyskania informacji dotyczącej zgonu posiadacza rachunku. Aktualnie podmioty, które chcą uzyskać informację o tym, w jakim banku lub SKOK-u określona osoba ma rachunek, muszą zwracać się w tej sprawie do każdej instytucji z osobna. Wprowadzenie nowej regulacji w prosty sposób rozwiązuje problem z zakresu tajemnicy bankowej i zawodowej.

    W projekcie proponuje się, aby środki pieniężne zgromadzone na rachunkach osób zmarłych oraz rachunkach uśpionych w związku z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku były przekazywane przez banki na fundusz środków nieodebranych utworzony w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który jednocześnie zarządzałby nimi do czasu wypłacenia ich spadkobiercom, zapisobiorcom, posiadaczom rachunków czy też innym podmiotom mającym tytuł prawny do tych środków. Środki w tym funduszu będą oprocentowane, a spadkobiercy będą mieli bezterminowe prawo do ubiegania się o ich podjęcie.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego składam kilka poprawek, które zakładają nieodpłatne przekazywanie bankom informacji z systemu PESEL, wprowadzają nowy termin, mianowicie 1 stycznia 2016 r., w odniesieniu do możliwości uzyskiwania informacji dotyczących zgonu posiadacza rachunku, a także o charakterze techniczno-organizacyjnym.

    Reasumując, powiem, że naszym zdaniem niniejszy projekt jest dobrym projektem. Dzięki utworzeniu bazy danych o rachunkach depozytów, a także funduszu środków nieodebranych reguluje on w sposób jednolity, kompleksowy ważne zagadnienia z zakresu depozytów bankowych.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem tego projektu, a na ręce pana marszałka składam poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


36 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy