Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3575 i 3707).


Poseł Andrzej Lewandowski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie koła w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

    Rozpatrywany projekt ustawy ma na celu głównie usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020. Zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota kierunek proponowanych zmian należy uznać za właściwy.

    Na szczególną uwagę i poparcie zasługują: wydłużenie terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych oraz wydłużenie okresu wykorzystania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do złożenia wniosku o decyzję realizacyjną, czyli o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w skrócie ZRID.

    Obecnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ważność decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wynosi trzy lata. Okres ten jest z uwagi na złożoność projektów drogowych zbyt krótki. Wydłużenie terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych do sześciu lat zapobiegnie konieczności powtarzania procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku przedłużających się procedur realizacji inwestycji drogowej. Pozytywnie należy również ocenić wydłużenie terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do maksymalnie 10 lat, czyli sześć plus cztery lata w przypadku, kiedy dana inwestycja mogłaby być realizowana etapowo.

    Kolejnym bardzo ważnym elementem jest wprowadzenie możliwości dokonania w określonych przypadkach zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ZRID-u, bez zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dotyczy to przypadków, kiedy różnica, jeśli chodzi o ZRID, nie powoduje zmian w decyzji środowiskowej we wcześniej określonych warunkach. Zmiana ta pozwoli na jednoznaczne wyeliminowanie wątpliwości co do potrzeby lub braku konieczności zmiany w tej sytuacji decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

    Reasumując, Koło Poselskie Ruch Palikota popiera inicjatywę zmiany przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy Prawo wodne oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie przedłożonej Wysokiej Izbie w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w druku nr 3707. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw


104 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy