Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3525 i 3636).


Poseł Andrzej Lewandowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie koła w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3525.

    Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie umożliwienie modernizacji centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców. Rozpatrywany projekt ustawy zmierza do rozszerzenia zakresu danych gromadzonych w CEPiK oraz uporządkowania zasad ich przekazywania do ewidencji i udostępniania uprawnionym podmiotom.

    Zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota proponowane zmiany należy uznać za właściwe. Jakość danych udostępnianych w obecnie funkcjonującym systemie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców jest niezadowalająca. Poprawa funkcjonowania tych ewidencji oraz ich otwarcie na potrzeby obywateli, przedsiębiorców i administracji stanowi krok we właściwym kierunku. Udostępnienie danych z CEPiK w systemie e-usług umożliwi szybki dostęp do tych danych. Stworzenie ram prawnych umożliwiających w dalszej perspektywie tworzenie nowych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców pozwoli na większe otwarcie administracji na potrzeby społeczeństwa.

    Pewien niepokój może budzić szeroki katalog podmiotów uprawnionych do dostępu do danych zgromadzonych w CEPiK. Należy jednak oczekiwać, że zastosowane zabezpieczenia pozwolą na właściwą ochronę danych osobowych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.

    Jako postulat należy podnieść ustalenie wysokości opłat za udostępnianie danych z ewidencji na poziomie, który nie będzie stanowił faktycznej bariery w dostępie do danych z CEPiK.

    Reasumując, Koło Poselskie Ruch Palikota popiera inicjatywę zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w formie przedłożonej Wysokiej Izbie w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3525. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy