Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 3296 i 3442).


Poseł Andrzej Lewandowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie koła w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami w wersji przedłożonej w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 3442, ma przede wszystkim na celu jednoznaczne uregulowanie kwestii zwolnienia z konieczności zwrotu bonifikaty osób, które nabyły lokale komunalne, a następnie, przed upływem okresu pięciu lat, zbyły te lokale, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyły na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo dokonały zamiany nabytego lokalu komunalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

    W obowiązującym stanie prawnym literalna wykładnia przepisów art. 68 ust. 2 oraz ust. 2a pkt 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nakazuje zwrot udzielonej bonifikaty w przedstawionej sytuacji. Zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty w sytuacji nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego albo zamiany na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy uznać za pozytywną zmianę obowiązujących przepisów, oczekiwaną zarówno przez nabywców lokali komunalnych, jak i jednostki samorządu terytorialnego.

    Za pozytywną zmianę należy uznać również dodanie ust. 2d w art. 68, wprowadzającego obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zmianę nieruchomości albo lokalu mieszkalnego. Przepis ten wprowadzi do obowiązującego porządku prawnego zasadę proporcjonalności, nakazując zwrócenie do budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwoty odpowiadającej wzbogaceniu, do którego doszłoby w sytuacji, gdyby nieruchomości albo lokale miały różną wartość.

    Reasumując, Koło Poselskie Ruch Palikota popiera inicjatywę zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w formie przedłożonej Wysokiej Izbie w sprawozdaniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 3442, o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, druk nr 3296. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


142 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy