Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki nr 3700 i 3730).


Poseł Andrzej Lewandowski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Ruch Palikota pragnę przedstawić oświadczenie koła w sprawie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, druk nr 3730.

    Według wnioskodawców poselskiego projektu ustawy przedłożona nowelizacja ma na celu przedłużenie funkcjonowania o jeden rok, tj. na rok 2016, rozwiązań tymczasowych w zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego dla województw. Ustawą z dnia 23 października 2014 r., wprowadzającą zmianę do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzono tymczasowe uregulowania obowiązujące w 2015 r., dotyczące mechanizmu dokonywania przez województwa wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r.

    Leżąca u podstaw nowelizacji z 2014 r. idea zmiany dotychczas obowiązujących zasad funkcjonowania tzw. janosikowego jest słuszna, jednak zdaniem Koła Poselskiego Ruch Palikota proponowane przez projektodawców przedłużenie na 2016 r. dotychczas obowiązujących zasad stanowi utrwalenie prowizorycznych rozwiązań i nie sprzyja poszukiwaniu rozwiązań kompleksowych. System naliczania tzw. janosikowego wymaga gruntownej zmiany. Należy podkreślić tezy Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. dotyczące tego, że dotychczasowe przepisy nie gwarantują zasobniejszym samorządom wojewódzkim zachowania istotnej części dochodów własnych na rzecz realizacji zadań własnych. Należy jednak poszukiwać rozwiązań, które z jednej strony gwarantowałyby biedniejszym samorządom wojewódzkim odpowiednie dopłaty w ramach subwencji ogólnej oraz dotacji celowej, z drugiej jednak strony nie stanowiłyby nadmiernego uszczuplenia budżetów bogatszych samorządów wojewódzkich.

    Nowe rozwiązania dotyczące zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego powinny mieć charakter systemowy i nie powinny ograniczać się wyłącznie do korekty sposobu funkcjonowania mechanizmu w części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Z uwagi jednak na pilną potrzebę przedłużenia zasad ustalania tzw. janosikowego w nadchodzącym roku kalendarzowym 2016 Koło Poselskie Ruch Palikota popiera projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wersji przedłożonej Wysokiej Izbie w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawarty w druku nr 3730. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


53 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Lewandowski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy