Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy Prawo konsularne (druki nr 3290 i 3549).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ustawa Prawo konsularne to tego rodzaju akt prawny, który, po pierwsze, działa przede wszystkim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, po drugie, z uwagi na swą rangę nie może i nie powinien być poddawany zbyt częstym nowelizacjom, stąd projekt przeszedł procedurę szczegółowej analizy w Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja wypracowała ostateczny kształt tekstu sprawozdania po posiedzeniach w dniach 14 maja i 23 czerwca 2015 r. W pracach komisji cenne okazały się zarówno uwagi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jak i uchwała Krajowej Rady Notarialnej.

    Projekt szczegółowo reguluje terminy i oznaczenie państwa przyjmującego, okręgu konsularnego, personelu dyplomatyczno-konsularnego czy wreszcie urzędu konsularnego. Zasadą jest, iż urzędnika konsularnego w rozumieniu projektu wyznacza dyrektor generalny służby zagranicznej.

    Sprawozdanie wiele miejsca poświęca egzaminowi konsularnemu, co stanie się swoistym gwarantem przypadkowości mianowań na tak ważne stanowisko osób przypadkowych. Projekt statuuje także tytuły konsularne, jednakże używanie tytułu konsularnego wymagać będzie zgody państwa przyjmującego. Określony został tryb wykonywania funkcji konsularnych poza wyznaczonym okręgiem konsularnym. Cały rozdział 3 traktuje o funkcjach konsularnych. Jest to zapis o szczególnej wadze, gdyż obok wykonywania przez konsulat codziennych funkcji szczególne zadania przypisane zostają mu w odniesieniu do ochrony szeroko rozumianych praw i wolności obywateli polskich poza granicami państwa.

    Pragnę w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę, że zapisy art. 26, 27 i 28 są to zadania o szczególnej wadze, a wielokroć niepowtarzalne. Stąd znajomość prawa, perfekcja i rozwaga stają się przy ich wykonywaniu priorytetem.

    Na podstawie znajdującej umocowanie w przepisach odrębnych konsul wydaje paszporty, wizy, udziela zezwolenia na przekraczanie granicy, odmawia jego udzielenia lub je cofa. Konsul przyjmować będzie wnioski o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku. Także kwestia udzielania pomocy finansowej obywatelowi polskiemu to jedno z licznych zadań konsula. Kwestia pomocy finansowej obwarowana została ponadto kryterium spełniania określonych warunków. Stąd też konieczne stało się dokonanie regulacji postępowania przed konsulem, czemu projektodawca poświęcił dział III.

    Projekt przewiduje także funkcję konsula honorowego i określa jego zakres zadań. Rozstrzygnięta została w sprawozdaniu także kwestia załatwiania spraw, terminów oraz dowodów, a także przedkładanych konsulowi dokumentów.

    Szanowni Państwo Posłowie! Lektura omawianego sprawozdania dowodzi, że regulacja, nad którą pracujemy, nad którą procedujemy, ma ogromne znaczenie. Czas nie pozwala mi na dalsze rozwijanie i omawianie poszczególnych kwestii, jednakże mój klub, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, uważa, że omawiana materia jest bardzo ważna, konieczna, a wręcz niezbędna, czemu damy wyraz w głosowaniu. Dziękuję bardzo.Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne


49 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy