Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3765).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w przedmiotowej sprawie.

    Stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o Służbie Celnej legło u podstaw przystąpienia do pilnego procedowania nad przedłożeniem senackim. Materia, nad którą pochyla się dzisiaj Wysoka Izba, ma szczególne, ważne znaczenie, a w niektórych przypadkach, na przykład procesowych, znaczenie kluczowe. Godzi się w tym miejscu powiedzieć, iż Trybunał Konstytucyjny orzekał na wniosek prokuratora generalnego oraz rzecznika praw obywatelskich, które to organy zakwestionowały zgodność dotychczasowych regulacji z ustawą zasadniczą.

    Trybunał nie podważył dopuszczalności stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, lecz wskazał warunki, jakie muszą spełniać normy prawne regulujące niejawne pozyskiwanie informacji przez służby policyjne i inne służby. Aby legalność zarządzenia takich czynności była niekwestionowana, należy ustawowo sprecyzować przesłanki zarządzenia takich czynności. Ustawa winna precyzować maksymalny czas prowadzenia niejawnych czynności, po upływie którego dalsze ich prowadzenie będzie już niedopuszczalne.

    Bardzo istotną sprawą jest zakres wykorzystania danych pozyskanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych. W ustawie może być dopuszczalne wprowadzenie wyjątków od zasady jednakowej ochrony w odniesieniu do cudzoziemców, którzy podlegają polskiemu prawu. W projektowanych przepisach doprecyzowano katalog przestępstw pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej w odniesieniu do uprawnień Straży Granicznej oraz identycznie doprecyzowano katalog przestępstw w odniesieniu do ustawy o ABW i Agencji Wywiadu. Jednakże w odniesieniu do ustawy o Żandarmerii Wojskowej wskazuje się zamknięty katalog przestępstw, w odniesieniu do których może zostać zarządzona kontrola operacyjna.

    Dane telekomunikacyjne będą mogły być udostępniane w ściśle określonych przypadkach. Sąd okręgowy w sposób bardzo precyzyjny będzie badał i nadzorował zasadność czynności operacyjno-rozpoznawczych, co zapobiegnie różnego rodzaju nadużyciom. Minister sprawiedliwości zobowiązany będzie do corocznego przedstawiania Sejmowi i Senatowi zagregowanej informacji na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych oraz wyników przeprowadzonych kontroli.

    W sytuacji gdy okaże się, że materiały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych zawierać będą informacje objęte zakazami dowodowymi, podlegać będą niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

    Panie i Panowie Posłowie! Omawiany projekt oddziaływać będzie w sposób szczególny tak na sądy okręgowe, jak i wojskowe sądy okręgowe. Jak już na wstępie zaznaczyłem, materia, nad którą przyszło nam procedować o schyłku tej kadencji, ma charakter szczególny. Dowodzą tego dobitnie bardzo liczne uwagi i to wielu podmiotów, których projekt dotyczy. Uwagi te mają charakter różnoraki i to nie tylko z uwagi na zakres przedmiotowy danej służby, ale także z uwagi na troskę o kompatybilność z wieloma zapisami ustawowymi, jak również, o czym zapominać nie wolno, zamknięciem katalogów w odniesieniu do niektórych organów.

    Panie i Panowie Posłowie! Wolność jednostki to rzecz święta, ale wolność i bezpieczeństwo całego państwa i jego obywateli to najwyższe wyzwanie. Aby zatem mądrze sprostać temu wyzwaniu, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego wnosi o skierowanie projektu do właściwych komisji i poddanie go wnikliwej analizie. Dziękuję za uwagę. (Dzwonek)Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw


108 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy