Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druki nr 3603 i 3694).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Przewidziane w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności zniesienie obowiązku meldunkowego stało się możliwe dopiero po uruchomieniu z dniem 1 lipca 2015 r. nowego Systemu Rejestrów Państwowych. Wdrożenie na poziomie centralnym komunikacji i wymiany danych pomiędzy rejestrami gromadzącymi dane o obywatelach w rejestrach stanu cywilnego, rejestrze PESEL i rejestrze dowodów osobistych to dopiero początek zakończenia tego etapu informatyzacji publicznej. Do pełnej realizacji zadań wymagana jest pełna spójność np. z tzw. rejestrami dziedzinowymi, a także z takimi, które gromadzą dane o określonych grupach podmiotów. Tutaj musi być spójność działań całej administracji publicznej. Zniesienie obowiązku meldunkowego pociąga za sobą cały szereg następstw, ale i konsekwencji, np. w dziedzinie obronności państwa.

    Panie i Panowie Posłowie! Wprowadzenie w życie w trybie pilnym ustawy z dnia 24 września 2010 r. bez dokonania omawianej nowelizacji nie miałoby ani uzasadnienia, ani też racji bytu. Zaprezentowane przeze mnie uwarunkowania były dogłębnie analizowane na posiedzeniu komisji, stąd racjonalne okazało się przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2018 r., co stanie się terminem bezpiecznym dla jej realizacji.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego opowie się za przyjęciem projektu z druku nr 3603, sprawozdanie - druk nr 3694. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności


78 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy