Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druki nr 3151 i 3418).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Nie będę używał sformułowań ˝wyście˝, ˝myśmy˝. Po prostu zabiorę głos w sposób spokojny. (Oklaski)

    Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawić stanowisko w sprawie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Potrzeba uchwalenia tej ustawy wynika przede wszystkim z konieczności przyjęcia aktów prawa Unii Europejskiej oraz uporządkowania stanu prawnego w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji. Przedłożony projekt to kolejny krok we wdrażaniu wspólnej polityki w dziedzinie ochrony klimatu, stanowiącej efekt międzynarodowego kompromisu dotyczącego ograniczania szkodliwego wpływu naszej cywilizacji na naturę, a konkretnie na klimat. Należy zauważyć, że jest to krok powtarzany, ponieważ są już obowiązujące regulacje krajowe w tym zakresie. Zakres zaproponowanych zmian wykluczył tryb nowelizacji, wymagane jest uchwalenie ustawy o nowej treści. Wynika to z jednej strony z faktu wejścia w życie wielu nowych regulacji europejskich, a z drugiej - z krajowych praktycznych doświadczeń we wdrażaniu tych złożonych regulacji, oddziałujących na wiele ważnych dziedzin naszej gospodarki narodowej.

    Od wielu lat podstawą funkcjonowania polskiego systemu ochrony środowiska jest zasada płacenia za korzystanie ze środowiska, a to korzystanie polega również na możliwości wprowadzania do środowiska, w tym wypadku do powietrza, produktów działalności gospodarczej. System handlu emisjami umożliwia spełnienie wielu warunków, które dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez obrót przydziałami emisji gazów cieplarnianych w ramach Unii w sposób efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny z gospodarczego punktu widzenia. Szczególnie dla nas ważne są przepisy dotyczące emisji z instalacji służących do produkcji energii elektrycznej. Nasza energetyka oparta jest na paliwach kopalnych, to jest paliwach, które ze swej natury są znacznym źródłem emisji.

    Pracujemy nad kształtem polityki energetycznej naszego państwa. Przepisy ochrony środowiska powinny służyć promowaniu technologii niskoemisyjnych, w tym w energetyce obywatelskiej opartej na odnawialnych źródłach energii. Wstępne podziały limitów emisji wskazały, że musimy podjąć zdecydowane kroki zmierzające do unowocześniania naszej energetyki, bo na wyrozumiałość i zwiększenie limitów nie mamy większych szans.

    Dziejowym wyzwaniem jest aktywny udział Polski w kształtowaniu wspólnotowej polityki energetycznej, i to w zakresie zarówno poszukiwania źródeł energii, jak i kształtowania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

    Cała idea handlu emisjami polega na ustaleniu całkowitego limitu emisji dla grupy zakładów, a następnie rozdzieleniu uprawnień do emisji pomiędzy poszczególnych emitentów zanieczyszczeń. Zakłady mogą wykorzystać uprawnienia do własnych celów emisyjnych, sprzedać je lub zachować na przyszłe okresy rozliczeniowe. Zakres implementacji tych przepisów, a w szczególności aktów wykonawczych do tej dyrektywy, jest jednak niewystarczający z perspektywy obowiązku zapewnienia przez państwo członkowskie skuteczności norm prawa unijnego w krajowym porządku prawnym. Wszystko to składa się na potrzebę przyjęcia nowego, spójnego z tymi wymaganiami aktu prawa.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


67 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy