Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

40 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3525 i 3636).


Poseł Mirosław Pawlak:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Uchwalona 18 lat temu ustawa Prawo o ruchu drogowym podlega kolejnej już nowelizacji, nad którą Wysoka Izba proceduje. Powody tego stanu rzeczy są różne, ale jest to bardzo głęboka nowelizacja i głęboko wkracza w materię różnych dziedzin odnoszących się do dotychczasowych zapisów. Najogólniej można stwierdzić, iż obecna nowelizacja to dostosowanie zapisów do zmian ustawy, a właściwie jej założeń w sferze zmian przepisów dotyczących funkcjonowania centralnej ewidencji pojazdów.

    Zmianie uległy zasady gromadzenia danych w ewidencji. W tym też celu należało zmienić konstrukcję art. 80b ustawy, określając jedynie podstawowy zakres danych identyfikujących pojazd, zakres danych osobowych oraz kategorie danych nieosobowych. W tym celu ustawowo określono kategorie danych, które w centralnej ewidencji pojazdów będą gromadzone. Określono także i sklasyfikowano podmioty uprawnione z mocy ustawy do dostępu do tychże danych. Zmianom uległ również przepis dotyczący usuwania danych z ewidencji. To istotny zapis.

    Wprowadzono również bardzo ważny zapis dotyczący sporządzania i wydawania na wniosek upoważnionych organów, służb i instytucji dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy, a także pracowników tych służb. Dotyczy to w szczególności realizacji zadania wynikającego z przepisu art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Uzupełniono także katalog podmiotów, którym dane i informacje są niezbędne w celu realizacji ich zadań. Uznając rację linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, iż daniny publiczne mogą być regulowane jedynie w drodze ustawy, a nie aktów o charakterze podustawowym, określono stawki zarówno minimalne, jak i maksymalne przy udostępnianiu poszczególnych danych z ewidencji do celów zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Katalog danych nieosobowych nowelizacja pozostawia właściwemu ministrowi, który ma go określić w drodze rozporządzenia.

    Na grunt obecnej regulacji przeniesione zostały również kwestie odnoszące się do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Skutkiem procedowanej nowelizacji są nowelizacje niektórych innych ustaw, które z istoty swej natury nierozerwalnie łączą się z kwestiami pojazdów mechanicznych w różnych obszarach. Rzeczą istotną, która stanowi novum, jest rozwiązanie zapisane w art. 80ca o udostępnianiu danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom zagranicznym, o ile będą one wypełniać postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych. Ustawodawca musi zdawać sobie sprawę z potrzeby dostosowania obecnych uwarunkowań do przyszłych rozwiązań, stąd data wejścia nowelizacji ustalona została na dzień 4 stycznia 2016 r.

    Panie i Panowie Posłowie! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


42 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mirosław Pawlak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy