Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2983 i 2991).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Pani Premier! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

    Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady. Ustawa, mówiąc w największym skrócie, reguluje zasady tzw. krótkiej sprzedaży, a także wprowadza przepisy dotyczące instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Krótka sprzedaż to kategoria inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego i zarabianiu na spadkach kursów tychże papierów.

    Senat w swojej uchwale wniósł do projektu 6 poprawek, które zostały rozpatrzone przez komisję w dniu wczorajszym. Większość poprawek ma charakter redakcyjno-legislacyjny, doprecyzowujący i akceptowany przez komisję. Komisja nie podzieliła stanowiska Senatu i nie popiera porządkującej poprawki nr 3.

    W poprawce 2. Senat proponuje obniżenie wysokości depozytu zabezpieczającego wymaganego dla danego instrumentu finansowego z 2% do 1% wartości nominalnej tego instrumentu. Sejm, przyjmując zabezpieczenie w wysokości nie niższej niż 2%, miał na celu ochronę klientów indywidualnych przed instrumentami finansowymi wysokiego ryzyka, podatnymi na dużą zmienność cen. Senat, proponując zmianę poziomu dźwigni finansowej, uzasadnia, że nie będzie to miało wpływu na poziom strat ponoszonych przez inwestorów, natomiast podniesie koszty działalności, zmniejszy atrakcyjność i spowoduje, że klienci takich firm będą korzystać z usług podmiotów zagranicznych.

    W poprawce 6. Senat uściśla i porządkuje kwestie kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy. Są one precyzyjne, niedające możliwości różnej, dowolnej interpretacji.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował nad poprawkami Senatu zgodnie z opinią Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję. (Oklaski, gwar na sali)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2014 roku.


47 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy