Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2734 i 2822).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2734 i 2822.

    Debatowany projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i jest implementacją rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady nr 236 i 648 z 2012 r. Implementacja tego prawa poprzez zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi powoduje doprecyzowanie samej definicji krótkiej sprzedaży, reguluje zasady tzw. sprzedaży na krótko nie tylko papierów wartościowych, ale również krótkiej sprzedaży akcji i instrumentów długu państwowego. Sama krótka sprzedaż rozumiana jest jako strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Transakcje takie zawierane są w celu zarobienia na spadkach kursów papierów wartościowych.

    Projektowana ustawa reguluje również obrót instrumentami pochodnymi poza rynkiem regulowanym, a także reguluje sposób funkcjonowania kontrahentów centralnych, których zadaniem jest rozliczanie transakcji z zastosowaniem mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka kredytowego, oraz repozytoriów transakcji zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych dotyczących instrumentów pochodnych.

    Projekt ustawy był przedmiotem wnikliwej analizy na posiedzeniach podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych, a także Komisji Finansów Publicznych z udziałem wielu instytucji zainteresowanych problematyką tego projektu. Projekt oddziałuje na bardzo wiele instytucji. Oprócz podmiotów dokonujących krótkiej sprzedaży i kontrahentów centralnych oddziałuje również na banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także na zagraniczne firmy inwestycyjne. Podczas prac w podkomisji dokonano uściślenia uprawnień towarzystw funduszy inwestycyjnych do uczestniczenia w transakcjach krótkiej sprzedaży. Przy pozytywnej opinii rządu doprecyzowano także obszar spraw dotyczących wniosku o powtórne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Nadzoru Finansowego, uwzględniając bieżące orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. Projekt ustawy nakłada szereg obowiązków o charakterze informacyjnym na podmioty dokonujące transakcji oraz szereg ograniczeń dotyczących dokonywania sprzedaży na krótko akcji długu państwowego, a także przewiduje sankcje za naruszenie przepisów dotyczących informacji, ograniczeń i zakazów. Jednym z problemów, o którym dyskutowano, była adekwatność kar finansowych dla uczestników, którzy działaliby z naruszeniem przepisów ustawy. Trzeba pamiętać, że transakcje krótkiej sprzedaży mają ogromny wpływ na stabilność instytucji finansowych i generalnie rynków finansowych. Dlatego też nadużycia powinny być szczególnie napiętnowane, a stosowane kary powinny być po prostu odstraszające. Projekt ustawy zawarty w sprawozdaniu komisji reguluje również sprawę rejestracji instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

    Reasumując, rozpatrywany projekt ustawy będzie pomocny - także poprzez wprowadzenie ograniczeń, a może nawet eliminację krótkiej sprzedaży - w zwalczaniu manipulacji na rynku finansowym. Przyjęcie tego projektu zwiększy przejrzystość prawa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi i stabilność rynku finansowego. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy