Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2133).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, wraz z autopoprawką, druk nr 2133.

    Omawiany projekt ustawy przede wszystkim nie spełnia zasadniczego celu, jaki postawili sobie projektodawcy, to jest usunięcia mankamentów utrudniających funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w Polsce, a przeciwnie, jest nieprecyzyjny, niespójny z ustawą o VAT i wręcz komplikuje rozliczanie podatku VAT.

    Żadna z instytucji oceniających proponowane regulacje nie wydała pozytywnej opinii w przedmiocie tego projektu. Negatywne stanowisko podkreśla Krajowa Rada Sądownictwa, uznając proponowane zmiany za niezgodne z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, chodzi tu o propozycje uregulowania w drodze rozporządzenia ministra właściwego w sprawach finansów publicznych spraw objętych wyłącznością ustawową. Zagadnienie niezgodności z konstytucją wskazuje również Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, zaznaczając, że projekt ustawy przenosi zasadnicze uregulowania dotyczące zasad rozliczania podatku należnego i naliczonego do kompetencji ministra do spraw finansów publicznych.

    Projekt ustawy w wersji uwzględniającej autopoprawkę jest niezgodny również z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Projekt ustawy miesza dwie różne konstrukcje, to jest kasowy system rozliczania podatku od towarów i usług z tak zwaną ulgą za złe długi. Podatek VAT zarówno według dyrektywy unijnej, jak i naszego polskiego prawa w tym zakresie opiera się o tak zwaną zasadę memoriałową, która oznacza, że dla celów naliczania podatku należnego i odliczania podatku naliczonego nie ma znaczenia, czy odbiorca towaru lub usługi uregulował należność względem dostawcy. Zgodnie z art. 63 dyrektywy VAT podatek staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usługi. Państwa członkowskie w drodze wyjątku mogą jednak postanowić, że dla określonych kategorii podatników lub określonych transakcji podatek VAT staje się wymagalny w innym momencie. W Polsce zasada tak zwanego systemu kasowego jest zastosowana w stosunku do tak zwanych małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty równowartości 1200 tys. euro, natomiast tak zwana ulga na złe długi dopuszcza możliwość dokonania przez dostawcę korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku, gdy odbiorca tego towaru lub usługi nie zapłacił należności w terminie przewidzianym ustawą, obecnie przyjętą, jeżeli od terminu płatności minęło 150 dni.

    Projektowana zmiana ustawy niedopuszczalnie modyfikuje prawo dokonania odliczenia bez względu na wysokość obrotów podatnika. W tym zakresie jest niezgodna z art. 167 dyrektywy oraz art. 167a akapit drugi dyrektywy. Proponowane zmiany, które w gruncie rzeczy likwidują tzw. ulgę za złe długi, uregulowaną obecnie w art. 89a i 89b ustawy o VAT, zostałyby z pewnością negatywnie odebrane przez podatników, co zostało już wyrażone w opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy nakłada również dodatkowe obowiązki techniczne na podatników, chodzi o art. 89a ust. 3. Według tej regulacji przedsiębiorcy będą mieli dodatkowy obowiązek informacyjny w stosunku do urzędu skarbowego, a urzędy skarbowe będą musiały podjąć dodatkowe działania w celu rejestracji i przechowywania złożonych dokumentów, m.in. archiwizowania, dokumentowania przyszłych faktur, które mogą być zakwestionowane dopiero w ramach czynności kontrolnych. Projekt niniejszej ustawy został również negatywnie zaopiniowany przez Narodowy Bank Polski.

    Reasumując, uchwalenie tego projektu ustawy nie tylko nie usprawni rozliczeń podatku VAT z przedsiębiorcami, ale wręcz skomplikuje ich stosowanie i interpretację (Dzwonek). Projekt jest niezgodny z prawem unijnym i zapisami konstytucji, a także przysparza biurokracji zarówno przedsiębiorcom, jak i urzędom skarbowym.

    W związku z powyższym Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego nie poprze tego projektu ustawy. W naszej ocenie ten projekt nie kwalifikuje się do dalszych prac. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.


54 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy