Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2095 i 2122).


Poseł Sprawozdawca Genowefa Tokarska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2095 i 2122.

    Przypomnę, że projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy implementacji decyzji derogacyjnej Rady Unii Europejskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. Podstawowym celem projektowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie w przepisach o podatku VAT zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wykorzystywanych do działalności gospodarczej i tzw. celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i celów prywatnych.

    Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu wczorajszym, tj. 5 lutego 2014 r., przeprowadziła dyskusję i dokonała analizy proponowanych zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.

    W posiedzeniu komisji uczestniczyli, z głosem w dyskusji, przedstawiciele zrzeszeń przedsiębiorców, związków motoryzacyjnych i eksperci zewnętrzni. Biorący udział w posiedzeniu goście złożyli wnioski pisemne, a w dyskusji zwracali uwagę - i proponowali ponowne rozważenie - na zapisy dotyczące głównie prowadzenia ewidencji pojazdów jako elementu ograniczającego możliwość prowadzenia ewidencji w systemie elektronicznym, a nawet wprowadzającego daleko idące ograniczenia nieprzewidziane w decyzji derogacyjnej. Zwracano również uwagę na rozwiązania proponowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania.

    Komisja rozpatrzyła i przyjęła, przy akceptacji ministra finansów, 24 zmiany o charakterze redakcyjnym zgłoszone jako uwagi legislacyjne przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu. Komisja dokonała również analizy i przeprowadziła dyskusję dotyczącą sześciu zgłoszonych poprawek merytorycznych.

    W poprawce 1. wnioskodawcy proponowali zmianę z 50% na 80%, jeśli chodzi o stawkę odliczenia kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi używanymi w celach mieszanych, czyli zarówno w działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych. Wnioskodawcy podnosili przykład Łotwy, gdzie odpis podatku stanowi właśnie stawkę 80-procentową, ponieważ uznano, że w takiej proporcji kształtuje się wykorzystanie samochodu w działalności gospodarczej. W naszym przypadku zmiana tej stawki wymagałaby ponownych uzgodnień z Unią Europejską i zmiany decyzji derogacyjnej. W przeprowadzonym głosowaniu poprawka ta nie uzyskała poparcia komisji.

    W poprawce 2. wnioskodawcy proponowali zmianę zapisów w art. 86a ust. 4 pkt 1, która wykluczyłaby prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, na podstawie którego projekt ustawy zakłada odliczanie podatku w pełnej wysokości. Z poprawką tą łączyły się poprawki 3., 4. i 5. i zostały one poddane pod głosowanie łącznie. Poprawki te nie uzyskały akceptacji Komisji Finansów Publicznych.

    W zgłoszonej 6. poprawce wnioskodawcy proponowali zmianę terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 kwietnia 2014 r., uwzględniając w ten sposób kwartalny okres rozliczeniowy. Poprawka w przeprowadzonym głosowaniu nie została przyjęta, nie uzyskała akceptacji Komisji Finansów Publicznych, dlatego art. 16 projektu ustawy stanowi, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 8 i 9 oraz art. 4 i art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

    Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Finansów Publicznych wnoszę, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy zawarty w druku nr 2122. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.


64 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy