Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1610).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, druk nr 1610.

    Jednym z problemów, który stara się zmienić projekt niniejszej ustawy, jest sekurytyzacja. Jest to mechanizm, który służy usprawnieniu procesu zarządzania aktywami i pasywami poprzez refinansowanie aktywów. Ma to duże znaczenie w sektorze bankowym, w którym aktywa mają najczęściej charakter długoterminowy, na przykład kredyty hipoteczne, natomiast pasywa, w szczególności depozyty, charakteryzują się krótkimi terminami zapadalności. Dzięki sekurytyzacji bank osiąga korzyści w postaci uzyskania lepszego dopasowania terminów zapadalności aktywów i pasywów oraz zwiększa płynność długoterminową.

    Pomimo obowiązywania od 1 lipca 2004 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przepisów regulujących te kwestie subpartycypacji, żaden bank w Polsce nie przeprowadził dotychczas tego rodzaju transakcji. Głównym powodem takiego stanu rzeczy wskazywanym przez banki jest nieefektywność ekonomiczna związana z koniecznością poniesienia z góry znacznego obciążenia podatkowego. Problemem dzisiaj jest fakt, że przychód podatkowy powstaje w dacie zbycia strumienia pieniądza, natomiast koszty podatkowe uznawane są w czasie spłaty poszczególnych kredytów i pożyczek objętych umową o subpartycypację.

    Przedkładany projekt ustawy proponuje, aby należne przychody były przychodami ze zbycia praw do strumienia pieniądza sekurytyzowanych wierzytelności z tytułu kredytów w dacie wymagalności rat kapitałowych tych wierzytelności. Proponowana zmiana jest korzystna, umożliwi prowadzenie transakcji sekurytyzacyjnych w sektorze bankowym i zarządzanie niedopasowaniem terminowym struktury aktywów i pasywów.

    Drugą propozycją zawartą w projekcie ustawy jest rozszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącego Krajowego Funduszu Kapitałowego, art. 17 ust. 1 pkt 41. Krajowy Fundusz Kapitałowy został powołany ustawą z 4 marca 2005 r. w celu udzielenia wsparcia finansowego funduszom kapitałowym inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Polski, w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Jedynym akcjonariuszem Krajowego Funduszu Kapitałowego jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Przychodami krajowego funduszu, poza przychodami z działalności, są dotacje z budżetu państwa - w chwili obecnej dotacja celowa ministra gospodarki wynosi ponad 54 mln, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - obecnie dotacja z Programu Operacyjnego ˝Innowacyjna gospodarka˝ wynosi 646 800 tys., ze źródeł zagranicznych - obecnie dotacja ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w kwocie ponad 170 mln zł.

    Powyższe środki - trzeba przyznać, że dość pokaźne - są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. W obecnym stanie prawnym nie są jednak objęte zwolnieniem od podatku odsetki od tych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, co w istotny sposób zaburza płynność finansową, a Krajowy Fundusz Kapitałowy zmuszony jest do finansowania podatku dochodowego od przychodów odsetkowych ze środków kapitału zakładowego.

    Obie zmiany proponowane w projekcie ustawy, a więc zmiana zasad opodatkowania transakcji sekurytyzacji kredytów w ramach umów o subpartycypację, a także rozszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego dotyczącego Krajowego Funduszu Kapitałowego są korzystne i zasługują na poparcie poprzez skierowanie do dalszych prac w Sejmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy