Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:
  1) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,
  2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,
  3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych,
  4) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych,
  5) senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
   (druki nr 966, 1013, 1212, 1213, 1214 i 1553).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o poselskich i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

    Złożone w Wysokiej Izbie projekty ustaw, dość liczne, są odpowiedzią na bardzo złożoną sytuację rynku kartowego w naszym kraju. Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyli swój projekt jako pierwsi już w dniu 10 lipca 2012 r. Został on uzupełniony autopoprawką w dniu 15 października 2012 r. W ogromnym skrócie powiem, co zawierał.

    Proponowaliśmy definicję opłaty interchange jako opłaty za transakcję płatniczą uiszczaną pomiędzy agentem rozliczeniowym a wydawcą karty płatniczej. Proponowaliśmy, by stawka opłaty interchange nie mogła być wyższa niż 0,7% wartości pojedynczej transakcji, czyli to wielkość zbliżona do średniej w Unii Europejskiej.

    Nasz projekt zapewniał niezmienność innych opłat i marż związanych z usługą płatniczą, a Komisja Nadzoru Finansowego miałaby uprawnienie dotyczące ingerencji w przypadku niedostosowania się stron do ustaleń ustawy i w konsekwencji miałaby prawo ustalić wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

    Pragnę zwrócić uwagę na dużą determinację związaną z uregulowaniem opłaty interchange, wykazaną przez wiele środowisk przedsiębiorców, organizacje handlu i samych parlamentarzystów. Podjęto wiele działań, by został osiągnięty taki naturalny kompromis rynkowy w tym względzie przez uczestników tego rynku.

    Pragnę w tym miejscu wyrazić uznanie również dla podjętej w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski inicjatywy powołania specjalnego zespołu do spraw opłaty interchange i wypracowania ˝Programu redukcji opłat kartowych w Polsce˝. Nikt z nas nie ma dziś wątpliwości, że obniżenie wysokości opłat kartowych stało się w obecnej sytuacji regulacją niezbędną, a nawet wręcz konieczną. Polska jest bowiem krajem, w którym opłaty interchange są najwyższe w Europie, wynoszą w granicach 1,6% wartości transakcji, a w przypadku małych placówek nawet do 3% wartości transakcji, przy średniej w Unii, tak jak już mówiłam, wynoszącej 0,72% wartości. Głównym założeniem ˝Programu redukcji opłat kartowych w Polsce˝ było sukcesywne obniżanie w najbliższych latach opłat wynikających z płatności kartowych i zobowiązanie poszczególnych uczestników rynku do rozwoju obrotu bezgotówkowego.

    Kluczowym momentem było przystąpienie do przygotowanego porozumienia w tym zakresie organizacji kartowych obecnych na polskim rynku, czyli Visa i MasterCard. Niestety ta ostatnia odmówiła przystąpienia do porozumienia, deklarując samodzielną inicjatywę w tym zakresie od 1 stycznia 2013 r. Istotnie niewielkie obniżenia wysokości opłat zostały odnotowane w roku bieżącym, ale jest to dynamika zmian zdecydowanie niezadowalająca. Dlatego też regulacja ustawowa wydaje się koniecznością.

    Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wysokie opłaty interchange idą w parze z bardzo niskimi wskaźnikami obrotu bezgotówkowego w Polsce. I tak na 1 mln Polaków przypada tylko 6600 terminali, w których można dokonać płatności kartami płatniczymi, a w Unii Europejskiej jest to wartość trzykrotnie wyższa. Unormowaniem obecnej sytuacji zainteresowani są zarówno przedsiębiorcy, jak i Skarb Państwa z uwagi na wysokie koszty emisji i obsługi pieniądza.

    W toku prac nad projektami ustawy w ramach podkomisji nadzwyczajnej i Komisji Finansów Publicznych wypracowano projekt na bazie dość szczegółowego i rozległego projektu senackiego. W efekcie przedkładany Wysokiej Izbie do uchwalenia jest senacki projekt, w którym wykreślono przepis umożliwiający akceptantom przyjmowanie płatności wyłącznie wybranymi kartami płatniczymi, wprowadzono obowiązek udostępniania na stronach internetowych organizacji kartowych informacji w zakresie stawek wszystkich innych opłat związanych z tym obrotem i odstąpiono od stopniowego obniżania opłaty interchange przez 3 lata... (Dzwonek)

    Jeszcze kilka zdań, panie marszałku. Bardzo proszę.

    ...i od wprowadzenia jej w docelowej wysokości 0,5% dopiero od 1 stycznia 2016 r. W to miejsce proponujemy wprowadzenie opłaty w wysokości 0,5% wraz z wejściem w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2014 r., jednakże zachowując 6-miesięczny termin od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie działalności organizacji kartowych, wydawców kart i agentów, co umożliwi wprowadzenie zmienionych umów od 1 lipca 2014 r.

    Na uwagę i podkreślenie zasługuje również fakt, że projekt przewiduje dla nowych firm decydujących się zbudować na polskim rynku konkurencję dla istniejących dziś systemów kartowych 3-letni okres umożliwiający stosowanie wyższych stawek opłaty interchange. Pomoże to rozwinąć działalność kartową również innym podmiotom w tym zakresie.

    Podsumowując, powiem, że mój klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera przedstawiony przez komisję projekt ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


132 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy