Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druki nr 1515 i 1587).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, druki nr 1515 i 1587.

    Przedkładany projekt ustawy dotyczy regulacji mających na celu zwiększenie skuteczności walki z oszustami i przeciwdziałanie nadużyciom w podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Projekt ustawy, mając na celu ograniczenie nadużyć, wprowadził regulacje dotyczące trzech obszarów, które były już wymieniane, a więc rozszerzył katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem, ujednolicił terminy rozliczeń, wyłączając w niektórych przypadkach możliwość rozliczeń kwartalnych, i wprowadził odpowiedzialność solidarną za rozliczanie podatku VAT.

    W toku prac w Komisji Finansów Publicznych wprowadzono dodatkowe uregulowania mające na celu zwiększenie skuteczności działania przeciwko nadużyciom w tym podatku. Rozszerzony zakres działania ustawy powoduje, że Komisja Finansów Publicznych proponuje zmianę tytułu ustawy na ˝ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw˝. Projekt dotyczy więc nie tylko ustawy Ordynacja podatkowa, ale również ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

    Komisja Finansów Publicznych na swoim posiedzeniu w dniu 23 lipca br. przyjęła większość poprawek zgłoszonych do projektu i tym samym rozszerzyła zakres oddziaływania ustawy. W art. 1 komisja wprowadza zwolnienie z podatku za przekazaną żywność, czyli produkty spożywcze z wyjątkiem napojów alkoholowych, na rzecz organizacji pożytku publicznego, oczywiście z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

    Komisja uwzględniła również poprawkę dotyczącą rozszerzenia listy towarów wrażliwych o miedź, proszki i płatki miedzi i jej stopów, a także niektóre wyroby, powodując, że będą one podlegały mechanizmom odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

    Jedną z wprowadzonych zmian jest również wyłączenie zakazu kwartalnego rozliczania VAT dla podatników, u których obrót towarami wrażliwymi ma charakter marginalny. Dookreślono zapis, że dotyczy on podatników, którzy dokonali dostawy towarów o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 tys. zł lub 1% ich łącznego obrotu.

    Kolejną zmianą w projekcie ustawy został dookreślony moment powstania obowiązku podatkowego i jego tzw. termin graniczny dla firm dostarczających media, a więc energię elektryczną, cieplną, gaz, a także świadczących usługi telekomunikacyjne i inne.

    Modyfikacji uległ również art. 7 projektu ustawy, który pozwala na szybsze zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Za tym przyspieszeniem przemawia skala nadużyć i ich szkodliwość dla uczciwych przedsiębiorców, gospodarki i budżetu państwa.

    Wiele poprawek o charakterze doprecyzowującym, legislacyjnym i porządkowym, zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu, również ma odzwierciedlenie w projekcie przedkładanym przez Komisję Finansów Publicznych.

    Reasumując, chcę oświadczyć w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, że popieramy wszystkie uwzględnione poprawki i będziemy głosować za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2013 roku.


114 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy