Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Maciej Małecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym wygłosić oświadczenie w związku z emisją niemieckiego serialu ˝Nasze matki, nasi ojcowie˝ w publicznej Telewizji Polskiej. Serial ten przedstawia w sposób zakłamany polską historię najnowszą: Polskie Państwo Podziemne, postawy Polaków wobec okupacji niemieckiej i zagłady Żydów oraz zbrodnie niemieckich okupantów.

    Już sam fakt emisji takiego filmu w telewizji niemieckiej powinien spotkać się ze stanowczym sprzeciwem polskich służb dyplomatycznych i władz państwowych. Do podjęcia energicznych działań w obronie dobrego imienia naszych przodków jesteśmy zobowiązani słowami ślubowania poselskiego, iż będziemy ˝sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli˝. Dlatego brak przeciwdziałania ze strony przedstawicieli rządu Platformy Obywatelskiej i PSL uważam za karygodny i godzący w żywotne interesy naszego państwa.

    Uważam za absolutny skandal decyzję Telewizji Polskiej o zakupie i emisji filmu wybielającego niemieckich oprawców kosztem oczerniania żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i polskiej ludności cywilnej. Wydatkowanie pieniędzy polskich podatników na ten cel urąga pamięci przeszło 7 mln obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej - ofiar niemieckiego i komunistycznego ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Mamy moralny obowiązek bronić honoru naszych przodków, których pamięć próbuje się teraz oczerniać.

    Drugim zagrożeniem płynącym z niemieckiego serialu ˝Nasze matki, nasi ojcowie˝ jest stawianie żołnierzy Armii Krajowej oraz ludności cywilnej na równi z niemieckimi zbrodniarzami wojennymi winnymi zagłady ludności żydowskiej. Zwykli żołnierze Wehrmachtu zostali zaprezentowani jako osoby przyjazne ludności żydowskiej, gdy powszechnie znane są ich masowe mordy na Żydach, a także satysfakcja, z jaką niemieccy żołnierze znęcali się nad Żydami na ulicach gett na terenie Polski. Obarczanie Polaków współodpowiedzialnością za niemiecką zagładę Żydów jest szczególnie dotkliwą zniewagą, gdyż właśnie w Polsce Niemcy powszechnie stosowali karę śmierci dla całej rodziny, która odważyła się pomagać Żydom. Pomimo tak wielkiej ceny to Polacy stanowią najliczniejszą grupę wśród odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata - ponad 6 tys. spośród 22 tys. odznaczonych. Wielu spośród polskich sprawiedliwych ratowanie Żydów przypłaciło śmiercią z rąk niemieckich zbrodniarzy.

    Serial ten stanowi ważny element nowego nurtu polityki historycznej Niemiec, bardzo niebezpiecznego dla polskiej racji stanu. W ostatnich dziesięcioleciach w Niemczech wyraźna jest tendencja do przyjmowania postawy coraz bardziej afirmatywnej wobec zbrodniczej przeszłości. Odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie II wojny światowej próbuje się zawężać do wąskiej grupy gestapowców i SS-manów. Jednocześnie twierdzi się, że zwykli żołnierze Wehrmachtu i reszta społeczeństwa niemieckiego nie mieli w nich udziału i nie byli świadomi tego, co czynili poza domem ˝ich ojcowie, synowie i bracia˝. Odpowiedzialnością za niewyobrażalne okrucieństwa lat wojny obarcza się inne nacje. W rezultacie nasi zachodni sąsiedzi pragną doprowadzić do sytuacji, w której uznamy, że wszyscy jesteśmy sprawcami i ofiarami wojny.

    Wobec takich zabiegów trzeba z całą mocą przypomnieć, że to właśnie zwykli Niemcy swoimi głosami w 1933 r. w demokratycznych wyborach przekazali władzę w ręce ludobójcy Adolfa Hitlera. Ponadto całe społeczeństwo niemieckie korzystało na mordowaniu Polaków, Żydów i innych narodów oraz grabieży ich majątku. Na niemieckich zbrodniach i II wojnie światowej fortuny dorobiły się niemieckie koncerny przemysłowe, z których część funkcjonuje do dzisiaj.

    Należy jasno przypomnieć, że to Polska była pierwszym krajem, który stawił czoła ludobójczym Niemcom. Za tę decyzję zapłaciliśmy najwyższą cenę. Podczas kampanii wrześniowej żołnierze niemieccy rozmyślnie atakowali cele cywilne, np. strzelając z samolotów do uciekającej ludności. Żołnierze Wehrmachtu dopuścili się licznych zbrodni wojennych na polskich jeńcach i ludności cywilnej. Jedną z nich było rozstrzelanie w Sochaczewie bezbronnych jeńców z Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. Kilka miesięcy później Niemcy wymordowali w masowych egzekucjach przedstawicieli polskiej elity w Palmirach, w tym marszałka Sejmu Macieja Rataja i medalistę olimpijskiego Janusza Kusocińskiego. Tylko za to, że byli Polakami.

    Szczególne zezwierzęcenie Niemców nastąpiło podczas powstania warszawskiego, kiedy to wojska niemieckie dokonały rzezi przeszło 200 tys. Polaków, przy bezczynnej postawie Armii Czerwonej na drugim brzegu Wisły. Zwyczajem Niemców było używanie ludności cywilnej jako żywych tarcz podczas szturmowania powstańczych barykad, a także palenie żywcem ludności cywilnej, w tym dzieci, kobiet i starców. Wyjątkowych okrucieństw dopuszczali się Niemcy na rannych pacjentach i personelu szpitali Czerwonego Krzyża. Na terenie okupowanej Polski Niemcy dokonali eksterminacji ludności żydowskiej.

    W tym kontekście pytam, jaką politykę historyczną prowadzi rząd Platformy i PSL. Jakie działania są podejmowane w celu obrony prawdy historycznej przed zagrożeniami dla wizerunki Polski takimi jak wspomniana niemiecka produkcja telewizyjna? Czy rząd Donalda Tuska podejmie skuteczne formy sprzeciwu wobec działań strony niemieckiej? Czy planowane są działania promujące na arenie międzynarodowej Polskę i jej historię podczas II wojny światowej? Czy niemieckie rozrachunki z własną historią oraz dobre stosunki niemiecko-rosyjskie mają się odbywać kosztem Polaków?

    Ponadto przypominam, że niemieccy okupanci Polski byli postrzegani przez ludność polską jako Niemcy, a nie jako naziści czy hitlerowcy. Sami okupanci Polski określali się właśnie jako Niemcy. Pokoleniom Polaków, które przeżyły wojnę, aż nadto dobrze zapadły w pamięć widniejące na tramwajach czy sklepach napisy: Nur für Deutsche, niemieckie rozkazy: Hände hoch! Raus! Schneller! oraz przymusowe wprowadzenie języka niemieckiego na szyldach sklepów, zakładów, a także ulic i placów.

    Tak więc w celu zachowania polskiej pamięci historycznej oraz międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej przy opisywaniu wydarzeń II wojny światowej konieczne jest stosowanie terminu ˝Niemcy˝. Jest to zgodne ze sposobem, w jaki został wpisany na listę UNESCO obóz koncentracyjny w Oświęcimiu: Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Stosowanie terminów ˝naziści˝ i ˝hitlerowcy˝ już wielokrotnie doprowadzało do powstawania błędnych skojarzeń, jakoby wspomniani zbrodniarze byli Polakami. Obowiązkiem polskiego rządu jest zdecydowane przeciwstawienie się zakłamywaniu zbrodni tych, którzy uważali się za nadludzi, przez ich dzisiejszych potomków. W przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji, w której za kilka lat to Polacy będą przepraszali za II wojnę światową. (Oklaski)Poseł Maciej Małecki - Oświadczenie z dnia 10 lipca 2013 roku.


102 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o przygotowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Maciej Małecki - konferencja z 21 września 2015 r.
Maciej Małecki - konferencja z 21 września 2015 r. Konferencja prasowa - Eurolot, droga do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Oświadczenie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Maciej Małecki - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy