Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1239 i 1265).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu w sprawie SKOK.

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 kwietnia br. uchwalił do ustawy o SKOK-ach 44 poprawki. Większość poprawek ma charakter redakcyjno-legislacyjny, doprecyzowują one zapisy ustawy, ujednolicają terminologię używaną w ustawie, korygują błędne odesłania, poprawiają redakcję i zapewniają spójność modyfikowanych przepisów. Poprawki o charakterze merytorycznym dotyczą różnych zagadnień i w zdecydowanej większości zasługują na uwagę i poparcie.

    Poprawka 4. daje możliwość utrzymania rezerwy płynnej kasy także jako środków pieniężnych zgromadzonych w formie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych. Inne z poprawek rozszerzają możliwość inwestowania środków pieniężnych stanowiących rezerwę o te właśnie jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Poprawka 5. usuwa, i słusznie, minimalny limit oprocentowania lokat składanych przez kasy w kasie krajowej. Poprawka 9. umożliwia walnemu zgromadzeniu kasy krajowej przeznaczenie do 10% nadwyżki bilansowej na jej fundusz zasobowy, zwiększając tym samym kapitał własny kasy. Poprawki 25. i 28. rozszerzają zakres uprawnień Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jego rady, zwiększając bezpieczeństwo angażowanych środków funduszu, a także ustalając zasady zwrotu tej pomocy.

    Najwięcej wątpliwości, tak jak już było powiedziane, wnosi poprawka 17., zgodnie z którą w przypadku, gdy skarga na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu kasy lub części wybranych praw lub zobowiązań kasy uznana zostanie za zasadną, sąd administracyjny będzie mógł orzec jedynie, iż była wydana z naruszeniem prawa. Na ten problem zwraca również uwagę Biuro Analiz Sejmowych w stosownej opinii prawnej do poprawek Senatu.

    Zapisy poprawki nr 17 lit. b wykazują niezgodność z konstytucją. Poprawka formalnie zapewnia skarżącemu prawo do sądu, prawo do wyroku, ale w praktyce uniemożliwia odwrócenie skutków prawnych decyzji administracyjnej. Zaproponowana poprawka ogranicza więc SKOK-om konstytucyjne prawo własności i wolności gospodarczej w zakresie niezwykle istotnym, bo w przedmiocie przejęcia przez inny podmiot gospodarczy lub nawet likwidacji.

    Zatem w świetle tego, co powiedziałam, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego poprze wszystkie poprawki z wyjątkiem 17. ze względów, o których wspomniałam. Dziękuję za uwagę.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 18 kwietnia 2013 roku.


128 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy