Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Samorząd powiatu nowotarskiego oraz samorządy gmin Łapsze Niżne, Czorsztyn i Nowy Targ w ciągu ostatniego roku kilkakrotnie występowały do rządu o zmianę decyzji dotyczącej sprzedaży spółki Skarbu Państwa, Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica SA.

    Głównym powodem protestu samorządów jest fakt, że przy okazji sprzedaży spółki wystawiono na sprzedaż także nieruchomości, które do spółki nie należą. Chodzi głównie o teren Jeziora Czorsztyńskiego wraz ze strefą brzegową.

    Skarb Państwa nigdy spółki w te nieruchomości skutecznie nie wyposażył, a w stosunku do części z nich toczą się postępowania związane z wywłaszczeniem. Podjęto co prawda działania w kierunku wydzielenia ze spółki części energetycznej na nieruchomościach będących faktycznie własnością Skarbu Państwa i sprzedaży tej części, ale minister skarbu podpisał już przedwstępną umowę sprzedaży z firmą Energo-Pro z siedzibą w Republice Czeskiej. I umowa ta dotyczy innej spółki niż ta, która była przedmiotem postępowania dotyczącego sprzedaży ZEW SA Niedzica.

    Rodzą się więc poważne wątpliwości, czy minister mógł tak postąpić. Ponadto ten olbrzymi akwen wodny budowany był jako istotny element ochrony przeciwpowodziowej Podhala i Sądecczyzny. Zapora w Niedzicy oraz Zalew Czorsztyński budowane były przez wiele lat, a w trakcie budowy odebrano wielu ludziom majątki, wysiedlono wiele rodzin. Wyrządzono wiele krzywd.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Lokalna społeczność poniosła olbrzymie wyrzeczenia, m.in. jedna z miejscowości została w całości przeniesiona w inne miejsce. Uzasadnieniem zastosowania wywłaszczeń była ścisła realizacja celu publicznego, jakim była ochrona terenów przed powodzią. Funkcja ta była i jest najistotniejsza ze względu na bezpieczeństwo dla państwa oraz regionu i powinna determinować wszelkie działania organów reprezentujących państwo. Zamiar produkcji energii elektrycznej przy budowie zbiornika stanowił jedynie niewielką dodatkową część. Okazuje się jednak, że rząd Polski ma zamiar sprzedać ZEW Niedzica w całości jako spółkę energetyczną, zapominając właśnie, że nie taki był cel wywłaszczeń i nie taki jest główny cel istnienia zbiornika. (Dzwonek) Ponadto przekazanie ZEW Niedzica zewnętrznej spółce, niemającej związku z regionem, spowoduje także poważne skutki społeczne i finansowe, a straty wynikające z takiego rozwiązania szybko przewyższą korzyści z jednorazowego uzyskania kwoty.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ochrona przeciwpowodziowa musi pozostać w rękach publicznych, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę częste w ostatnich latach powodzie w naszym regionie.

    Panie ministrze, kto weźmie odpowiedzialność na siebie w sytuacji, gdy nowy właściciel, spółka spoza granic kraju, na przykład niewłaściwie wykona swoje obowiązki i dojdzie do tragedii powodzi? Przecież własności się już nie odbierze, nie wywłaszczy się spółki, tak jak wywłaszczono właścicieli nieruchomości, które uległy zalaniu.


Poseł Barbara Bartuś:

    Ostatnie pytanie. Czy Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opiniowały tę sprzedaż? Dziękuję.Poseł Barbara Bartuś - Zapytanie z dnia 04 stycznia 2013 roku.


86 wyświetleń