Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chodzi o południowo-zachodnią część Rzeczypospolitej, tzw. worek turoszowski, wspaniały kompleks energetyczny, a więc kopalnię i elektrownię Turów, zatrudniające łącznie ok. 5-6 tys. pracowników. Kopalnia funkcjonuje od 1947 r., zresztą wcześniej też funkcjonowała, ale mówię o granicach Rzeczypospolitej. Elektrownia produkuje czy też dysponuje mocą zainstalowaną, mocą energetyczną 2100 MW. Ten kompleks przeszedł trudny okres restrukturyzacji technicznej, technologicznej, a także pracowniczej.

    Nawet dzisiaj realizowany jest jeszcze w kopalni program dobrowolnych odejść tylko po to, żeby poprawić konkurencyjność, tak żeby kopalnia i elektrownia, ten kompleks mógł skutecznie funkcjonować na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Wygaszono i zdemontowano stare bloki energetyczne. Podjęto słuszną decyzję o budowie nowego bloku energetycznego o mocy 450 MW, który znakomicie wkomponowuje się w możliwości wydobywcze kopalni, bowiem jest tam jeszcze ok. 400 mln t węgla brunatnego, co starczyłoby na ok. 40 lat eksploatacji. Co się tam tymczasem dzieje? 18 maja 2015 r. pani premier i pan minister Skarbu Państwa w świetle jupiterów i w obecności kamer telewizyjnych oznajmili wszem i wobec, i każdemu z osobna, że ta inwestycja rusza. Po 3-4 miesiącach okazuje się, że jednak nie rusza, bowiem są jakieś nie do końca zidentyfikowane zagrożenia. Niepokoi to załogę, która przeżyła już tyle wyzwań, i mieszkańców tego regionu, bowiem funkcjonowanie tego kompleksu determinuje rozwój regionu i zabezpiecza wiele tysięcy miejsc pracy. Realizacja tej inwestycji - mówimy tu o ok. 5 latach - gwarantuje pracę 2 tys. pracowników i 100 firmom budowlanym.

    Chciałbym zapytać: Co stało się w okresie tych niespełna 4 miesięcy, że budowa bloku energetycznego tak właściwie stanęła pod znakiem zapytania?


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Budowa nowego bloku w elektrowni Turów jest jednym z projektów ambitnego planu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o wartości ok. 50 mld zł. Zakłada on redukcję emisji dwutlenku węgla, siarki, tlenków azotu oraz pyłów, tym samym w istotny sposób ogranicza wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

    W latach 2014-2020 na budowę nowych i modernizację istniejących aktywów wytwórczych grupa PGE planuje wydać ok. 34 mld zł. Inwestycja w elektrowni Turów stanowi jeden z kluczowych projektów w zakresie modernizacji polskiej energetyki. Za ok. 4 mld zł brutto ma być zbudowany wysoko sprawny blok energetyczny zasilany węglem brunatnym. Dzięki realizacji projektu na terenie funkcjonującej elektrowni możliwe będzie zintegrowanie układów technologicznych nowego bloku z istniejącą infrastrukturą elektrowni. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu, zarówno na etapie budowy, jak i podczas przyszłej eksploatacji bloku. W realizację budowy zaangażowanych będzie wielu dostawców materiałów i urządzeń oraz firm wykonawczych, a zatrudnionych na placu budowy w szczytowym momencie może być ok. 2 tys. osób.

    Celem projektu jest odtworzenie zdolności produkcyjnych elektrowni Turów poprzez budowę nowej, zasilanej węglem brunatnym jednostki wytwórczej o mocy netto do 450 MW w miejsce zlikwidowanych czterech jednostek starszej generacji o łącznej mocy 824 MW. Zakłada się, że odtworzenie zdolności wytwórczych elektrowni Turów zapewni efektywniejsze wykorzystanie zasobów kopalni Turów współtworzącej kompleks energetyczno-górniczy, a docelowo - całkowite wykorzystanie węgla z kopalni odkrywkowej, co przełoży się na uzyskanie niższego jednostkowego kosztu wytwarzania energii w tej elektrowni.

    Inwestycja przyczyni się ponadto do zmniejszenia oddziaływania elektrowni Turów na środowisko oraz poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowy blok będzie jednostką nowoczesną, spełniającą z zapasem wszelkie obowiązujące standardy technologiczne oraz wymogi ochrony środowiska. Zostanie zaprojektowany w oparciu o technologie sprawdzone i dojrzałe, gwarantujące bezawaryjną produkcję energii elektrycznej.

    Zgodnie z kontraktem zawartym z generalnym wykonawcą, konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex SA i Técnicas Reunidas SA, przekazanie bloku do eksploatacji nastąpi w terminie 56 miesięcy od daty wystawienia polecenia rozpoczęcia prac, które nastąpiło w dniu 1 grudnia 2014 r., czyli stanie się to do 31 lipca 2019 r.

    Zgodnie z zawartym kontraktem zakres podstawowy będzie realizowany w formule pod klucz. Obejmuje on zaprojektowanie dostawy, roboty budowlano-montażowe, rozruch, szkolenie obsługi, przekazanie bloku do eksploatacji w ramach realizacji kontraktu. Wykonawca uzyska również niezbędne decyzje administracyjne potrzebne do wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji bloku.

    Od maja 2015 r. na terenie budowy bloku trwają prace budowlane. Postępują one bez poważniejszych zakłóceń i realizowane są zgodnie z harmonogramem. Na ukończeniu są prace wyburzeniowe mis chłodni kominowych oraz reszty związanej z nimi podziemnej infrastruktury. Wszystkie te prace prowadzone są w ramach istniejącego pozwolenia na budowę. Rozpoczęto przygotowania do organizacji zaplecza budowy.

    Warto podkreślić, że elektrownia Turów jest już obecnie najnowocześniejszym, spełniającym wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej zakładem produkującym energię elektryczną. Nowe bloki oprócz większej mocy cechuje znacznie wyższa sprawność w zakresie przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną. Dodatkowym atutem elektrowni Turów jest strategiczne usytuowanie. Położona jest ona na styku trzech granic: Polski, Czech i Niemiec.

    Elektrownia jest przedsiębiorstwem dającym gwarancję bezpieczeństwa energetycznego Dolnemu Śląskowi i zapewniającym rozwój gospodarczy regionu. Jest drugim co do wielkości, pod względem liczby zatrudnionych osób, pracodawcą na terenie powiatu zgorzeleckiego. Tym samym elektrownia umożliwia osiągnięcie stabilizacji materialnej i zawodowej mieszkańcom regionu.

    Odnosząc się wprost do pytania pana posła dotyczącego zagrożeń dla realizacji inwestycji, chciałbym zapewnić, że budowa bloku w elektrowni Turów nie została wstrzymana, jednakże z powodu zmian wymogów środowiskowych konieczna może okazać się modyfikacja projektu technicznego. Z tych względów realizacja projektu może wymagać dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Polska Grupa Energetyczna na bieżąco monitoruje otoczenie rynkowo-regulacyjne, weryfikuje efektywność zaplanowanych inwestycji oraz prognozy płynności na poziomie grupy. Dotyczy to wszystkich prowadzonych projektów, także inwestycji w Turowie.

    Zmiany dotyczące wymogów środowiskowych i nowych, restrykcyjnych norm emisji w odniesieniu do energetyki konwencjonalnej wymagają dodatkowych analiz, zarówno po stronie PGE, jak i po stronie wykonawcy. Zmiany wymogów środowiskowych wiązać się mogą z poważnymi dodatkowymi nakładami inwestycyjnymi na dostosowanie bloku 11 w elektrowni Turów do wymagań BAT, czyli best available techniques, i są obecnie przedmiotem pogłębionej analizy efektywności tej inwestycji, uwzględniającej obecne i prognozowane uwarunkowania rynkowe w odniesieniu do energetyki konwencjonalnej. PGE wystąpiła do wykonawcy z prośbą o przygotowanie oferty modyfikacji projektu technicznego nowego bloku 11, tak by spełniał nowe wymogi prawne wynikające z konkluzji BAT, które mają zacząć obowiązywać po roku 2021. Konkluzje BAT to wytyczne dotyczące najlepszych dostępnych technologii, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń na emisję dla sektora energetycznego. Przygotowanie tej oferty wymaga m.in. powtórzenia pewnych prac projektowych, dlatego też w uzgodnieniu z wykonawcą wprowadzono 3-miesięczne moratorium na realizację inwestycji. Wpłynie to oczywiście na planowany termin (Dzwonek) oddania bloku do eksploatacji, jednak będzie to przesunięcie terminu ze względu na planowane zmiany w obowiązującym prawie, a nie z powodu opóźnienia po którejkolwiek ze stron umowy.

    Podsumowując, chciałbym podkreślić, że mimo napotkanych trudności realizacja budowy bloku w Turowie nie jest zagrożona. Dziękuję.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Zbyszek Zaborowski:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    Panie ministrze, pierwsza część pańskiej wypowiedzi była budująca, dająca nadzieję, świetnie przygotowana, a potem pojawiły się wątpliwości. Te wątpliwości właśnie docierają do załogi Turowa, ponieważ zarząd przedstawił komunikat, w którym jest mowa o pogłębionej analizie efektywności, o tym, że wpłynie to na planowany termin oddania bloku do eksploatacji. Czy rząd nie wiedział, jakie będą wymogi dotyczące ochrony środowiska w momencie, kiedy Polska Grupa Energetyczna przystępowała do planowania tej inwestycji? Co zdarzyło się po drodze? Jaki jest zdaniem pana ministra realny termin oddania inwestycji, którą trzeba przeprojektować, jak wynika z pańskiej wypowiedzi? Jaki będzie nowy termin oddania bloku energetycznego, który jest niezbędny do funkcjonowania elektrowni Turów i odzyskania przez nią pełnej mocy? Elektrownia ma zasoby węgla brunatnego, co pan potwierdził, i w interesie państwa, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju leży uruchomienie i szybkie dokończenie tej inwestycji. Dziękuję bardzo.


30 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Wojciech Kowalczyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Chciałbym powtórzyć i podkreślić, że inwestycja nie jest zagrożona, a jej zmiany spowodowane są tym, że zbliżamy się do uzgodnienia konkluzji BAT z Sewilli. Są to bardzo ważne zmiany, które będą wpływały na koszty ponoszonych inwestycji. To po pierwsze. Po drugie, to nie państwo jest inwestorem, ale giełdowa spółka Polska Grupa Energetyczna, grupa kapitałowa. Po trzecie, jak pan wie, kluczowa będzie kwestia pozwolenia zintegrowanego. Jeżeli uda się je uzyskać do pierwszego kwartału 2017 r., znacząco to wpłynie na obniżenie kosztów inwestycji. Ale konkluzje BAT i wymogi wynikające z dyrektywy IPPC są dla Polski obowiązujące. Prace nad konkluzjami BAT zbliżają się do ukończenia i dlatego spółka wyprzedzająco dostosowuje projekt inwestycyjny do możliwych albo wysoce prawdopodobnych zmian w otoczeniu prawnym. Jako Skarb Państwa uważamy to za działanie na miejscu i wręcz dostosowujące inwestycje do przyszłych zmian w otoczeniu prawnym. Dziękuję.Zbyszek Zaborowski i Ryszard Zbrzyzny - pytanie z 10 września 2015 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 99. Pytania w sprawach bieżących Posłowie Zbyszek Zaborowski i Ryszard Zbrzyzny - SLD w sprawie zagrożenia realizacji budowy bloku energetycznego w Elektrowni Turów


237 wyświetleńZobacz także:
Leszek Miller i Zbyszek Zaborowski - pytanie z 14 maja 2015 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 92 Posłowie Leszek Miller i Zbyszek Zaborowski - SLD w sprawie sytuacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rewitalizacji

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Zbyszek Zaborowski - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o związkach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy