Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

44 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druki nr 3792 i 3801).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie Posłowie! Mam przyjemność w imieniu Komisji Finansów Publicznych przedłożyć sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

    W dniu dzisiejszym Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła 13 poprawek zgłoszonych przez Senat. Chciałabym bardzo krótko powiedzieć przy każdej poprawce przynajmniej, jaki jest element nowy, co zamierza się w tej poprawce zaproponowanej przez Senat uregulować.

    A zatem w poprawce 1. określamy formę składania reklamacji. Komisja była za przyjęciem tej poprawki. W 2. poprawce określamy na nowo zakres obowiązku informacyjnego podmiotu rynku finansowego co do miejsca i formy składania reklamacji. A zatem doprecyzowujemy taki obowiązek. W poprawce 3. chodzi tylko o błędne odesłanie. W poprawce 4. zaś chodzi o ujednolicenie określeń stosowanych w ustawie. Propozycja komisji jest również taka, aby ją przyjąć. Poprawka 5. umożliwia uznanie wywiązania się z obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację, jeżeli odpowiedź zostanie wysłana przed upływem terminu określonego w ustawie, nawet gdyby została doręczona po jego upływie. W przypadku przyprawki 7. chciałabym powiedzieć, że to jest ważne rozwiązanie. Chodzi o to, że niedotrzymanie terminu, który tu jest określony, udzielenia odpowiedzi w zakresie złożonej reklamacji sprawia, że taką reklamację uważa się za rozstrzygniętą zgodnie z wolą klienta.

    Duże wątpliwości budziła poprawka 8. i 9. Poprawka 8. mówi o ustanowieniu Biura Rzecznika Finansowego w Łodzi, nie, jak wcześniej określono, w Warszawie. W poprawce 9. jest mowa o ustanowieniu oddziałów biur rzecznika. W tym zakresie w swej rekomendacji pani minister wskazywała na dodatkowe, wyższe koszty związane z funkcjonowaniem biura w Łodzi. Zawsze mamy taki dylemat. Podobnie było w przypadku agencji atomistyki. Wtedy była mowa o Gdańsku, teraz mówimy o Łodzi. Zgadzamy się, że jest to funkcjonalnie mniej wygodne. Chodzi o tę pewność ze strony i dla klientów, a także jeśli chodzi o funkcjonowanie biura i współpracę z instytucjami, w których rzecznik finansowy ma prowadzić mediacje: zarówno z Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (Gwar na sali) Pewno tak, i komisja skłoniła się, żeby to odrzucić. Niemniej jednak tak naprawdę chcielibyśmy, żeby zgodnie z tą zasadą tam, gdzie jest to możliwe, można było umieścić również w jakimś innym regionie taki ważny urząd, taką ważną instytucję. Te inne regiony tak naprawdę są przygotowane do funkcjonowania takich instytucji na ich terenie. A zatem taka była opinia członków Komisji Finansów Publicznych, którzy w głosowaniu w tym zakresie podzielili stanowisko zaprezentowane przez panią minister Izabelę Leszczynę, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

    O poprawce 9. już mówiłam. Jeżeli chodzi o biuro rzecznika, rekomendacja jest negatywna. W przypadku poprawki 11. chodzi o doprecyzowanie i uzupełnienie zapisu określającego funkcje, których pełnienie przez rzecznika finansowego może podważać zaufanie do jego bezstronności w podejmowanych przez niego działaniach. A zatem zakazuje się rzecznikowi bycia udziałowcem w podmiocie rynku finansowego. Ta uwaga Senatu, którą sformułował poprzez taki zapis, została przyjęta pozytywnie. Poprawka 12. mówi, iż rzecznik w celu zapewnienia ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego powinien mieć możliwość kontroli wszystkich wzorców umów stosowanych przez te podmioty w związku ze swoją działalnością.

    Poprawki 6., 7., 10. i 13. mają charakter redakcyjny. Reasumując, stwierdzam, że komisja rekomenduje przyjęcie poprawek od 1. do 7. i od 10. do 13. Pozostałe poprawki, mówiące o siedzibie i oddziałach biura rzecznika, czyli 8. i 9., należy odrzucić.

    Szanowna Pani Marszałek! Proszę mi jeszcze pozwolić na przedstawienie tego, jak ważne rozwiązanie wprowadziliśmy dla rynku finansowego, klientów tego rynku. Oni mają możliwość składania reklamacji. Bardzo precyzyjnie określono, jak powinno wyglądać składanie reklamacji, w jakim terminie powinny być one rozpatrywane i przez kogo. Ustanowiono instytucję rzecznika finansowego, który zastąpi rzecznika ubezpieczonych. Przejmie on rolę rzecznika ubezpieczonych, a zakres jego działania będzie obejmował cały rynek bankowy, więc w tym zakresie mamy nową, ważną instytucję. Instytucje, które będą jej podlegały, muszą złożyć się na jej funkcjonowanie. Pieniądze na funkcjonowanie biura rzecznika będą przechodziły przez budżet, a zatem będą środkami budżetowymi, żeby nikt nie mówił, że jest inaczej, gdyby były uwagi i wątpliwości. Wprowadziliśmy ważny instrument - mediacje. Mamy nadzieję, że również ten dobry przepis będzie służył klientom, konsumentom.

    Ponieważ została wykonana ogromna praca, a współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Finansów dobrze się układała, chciałabym bardzo serdecznie pani minister i jej zespołowi, a także paniom i panom posłom podziękować. Projekt tej ustawy złożyliśmy w maju jako grupa posłów. Teraz, po dyskusji nad uchwałą Senatu, po rozstrzygnięciu poprawek, pan prezydent będzie mógł tę ustawę podpisać. A zatem będziemy mieli nowy, ważny instrument dla konsumentów rynku finansowego. Raz jeszcze dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym


71 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy