Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druki nr 3968 i 3992).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! W imieniu Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o uchwale Senatu z druku nr 3968 w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Do wymienionej ustawy Senat wniósł 14 poprawek i w tym zakresie chciałabym podzielić się z Wysoką Izbą informacjami o tym, czego te poprawki dotyczą.

    Wcześniej jednak chciałabym poinformować, że jest to ustawa, która zmierza do wsparcia osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy zarówno w walucie, jak i w złotych i które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Takie osoby będą mogły otrzymać wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na który będą składały się banki. Wsparcie ustalono w wysokości 1500 zł miesięcznie z przeznaczeniem na zapłatę raty kapitałowo-odsetkowej. Kredytobiorca będzie mógł korzystać z takiego wsparcia przez okres 18 miesięcy, a kwotę wsparcia, jako wsparcia nieoprocentowanego udzielonego kredytobiorcy, będzie spłacał po 2 latach od dnia zakończenia udzielania wsparcia przez okres 8 lat. Mechanizm udzielania pomocy przypisany jest Bankowi Gospodarstwa Krajowego i specjalnej radzie funduszu, którą wybiera się zgodnie z przepisami tej ustawy.

    Przechodzę do omówienia poprawek. Senat w 14 poprawkach do ustawy zmierza do nadania jej takiego kształtu, aby ze wsparcia mogła skorzystać dodatkowa grupa osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, osób o niskich dochodach w gospodarstwie domowym, na poziomie uprawniającym do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, aby cel dotyczący pomocy kredytobiorcom określony w ustawie został zrealizowany. Dotyczyć to będzie poza kręgiem osób dotychczas określonym w ustawie, czyli osób bezrobotnych oraz tych, których koszty obsługi kredytu będą stanowiły przeszło 60% dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę, także kręgu osób, które mają najniższe dochody przypadające na członka rodziny, które, jak wskazałam, spełniają warunki dotyczące otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku gospodarstw jednoosobowych dotyczyć to będzie osób, które osiągają dochody w wysokości do 634 zł, a w przypadku gospodarstw wielorodzinnych - w wysokości 514 zł na jednego członka rodziny. A zatem w tym przypadku jest to duża pomoc, która wiąże się z rozszerzeniem kręgu podmiotów, które będą mogły z tej pomocy skorzystać.

    Drugie rozwiązanie zaproponowane w poprawkach Senatu zmierza do tego, aby na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców składały się banki, które posiadają w swoim portfelu kredyty zagrożone, w przypadku których opóźnienie w spłacie wynosi więcej niż 90 dni. Zgodnie z tym rozwiązaniem największą część wpłat do funduszu wsparcia będą stanowiły wpłaty dokonywane przez instytucje finansowe, czyli banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. A zatem przypisano takie rozwiązanie, które najlepiej będzie mówiło o ponoszeniu ciężaru dotyczącego wsparcia kredytobiorców.

    Rekomendujemy również jako komisja, co zostało uzgodnione z Biurem Legislacyjnym, aby poprawki po części zostały przegłosowane łącznie, to konsekwencje ustaleń przyjętych w trakcie procedowania nad uchwałą Senatu, a zatem aby łącznie przegłosować poprawki od 1. do 3., 6., 7. i 14., a także poprawki 4., 5. i 8., a oddzielnie poprawki 9., 10., 11., zaś łącznie poprawki 12. i 13.

    Proszę mi również pozwolić, panie marszałku, podziękować w tym miejscu pani minister Izabeli Leszczynie za współpracę rządu, bo ten projekt został przygotowany w Ministerstwie Finansów i z uwagi na chęć przyjęcia tego rozwiązania jeszcze przez posłów tej kadencji został on przedłożony Sejmowi jako inicjatywa poselska. Za to wsparcie, za wypracowanie takiego kształtu, który spełnia wszystkie przesłanki pomocy osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują, dziękuję. To rozwiązanie zyskało akceptację strony społecznej, o czym mówiono na posiedzeniu komisji finansów.

    Proszę mi również pozwolić podziękować członkom Komisji Finansów Publicznych za pracę nad tym projektem, jak również nad wszystkimi innymi projektami. Jeszcze pozostaje jedno sprawozdanie, które Komisja Finansów Publicznych przedstawia Wysokiej Izbie. Dziękuję członkom komisji za pracę właśnie w Komisji Finansów Publicznych, bo posiedzeń tej komisji, jak dzisiaj określiliśmy w podsumowaniu i przyjętym sprawozdaniu, było 543, nie licząc posiedzeń podkomisji stałych albo podkomisji nadzwyczajnych powoływanych do rozpatrzenia projektów. Ten projekt był wcześniej rozpatrywany również w podkomisji nadzwyczajnej.

    A zatem, przedstawiając to sprawozdanie, które zostało wczoraj przyjęte, chciałabym rekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie wszystkich poprawek. O sposobie głosowania nad tymi poprawkami mówiłam już wcześniej, a zatem w tej formule powinniśmy przegłosować poprawki. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


128 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy