Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3464 i 3571).


Poseł Artur Ostrowski:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Ten projekt dotyczy bardzo ważnej formacji mundurowej, jaką jest Straż Graniczna, dotyka funkcjonowania tej formacji, poszerza jej zakres kompetencji. Cele, jakie sobie stawia projektodawca, to są cele programowe zawarte w ˝Planie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa˝. W związku z tym dokonano pewnych zmian, jeśli chodzi o ustawę o Straży Granicznej.

    Najważniejszym punktem projektu jest wzmocnienie systemu ochrony granicy państwowej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa poprzez umożliwienie wsparcia Straży Granicznej w jej działaniach w sytuacjach nadzwyczajnych. To wzmocnienie ma nastąpić przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. To jest jeden z najistotniejszych zapisów tej nowelizacji.

    Projekt ustawy rozszerza również właściwości Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących wiarygodności dokumentów i nadaje jej kompetencje w sprawie dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    Stwarza także Straży Granicznej możliwości odnośnie do uruchamiania systemu telewizji dozorowanej, instalowanej w pasie dróg publicznych w strefie nadgranicznej. To jest pas 15-kilometrowy. Na ten temat była dyskusja na posiedzeniach podkomisji i komisji, bo to jest jeden z punktów, które wymagały istotnego wyjaśnienia i zajęcia stanowiska przez stronę rządową wobec wykorzystywania materiałów pozyskanych właśnie poprzez ten system telewizji dozorowanej. Chciałbym, aby pan minister, zabierając dzisiaj głos w sprawie tego projektu ustawy, jeszcze raz zapewnił wszystkich o tym, że ten system jest konieczny do funkcjonowania Straży Granicznej i w żaden sposób nie ogranicza praw obywatelskich.

    Najistotniejsza zmiana dla samych funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczy art. 65. To jest artykuł, który wzbudzał i wzbudza moim zdaniem najwięcej emocji z uwagi na nowy model umundurowania - model punktowy. Choć pan minister zapewniał w czasie prac podkomisji i komisji, że projekt ustawy wprowadza tylko generalne zasady tego systemu, to mimo wszystko funkcjonariusze, strona związkowa nie do końca przyjmują te argumenty i te zapewnienia. W gruncie rzeczy zasady szczegółowe, które będą obejmować wycenę poszczególnych punktów, kwotę równoważnika itd., będą przewidziane w rozporządzeniu, które wyda pan minister. W związku z tym rozporządzeniem pan minister deklaruje wolę współpracy ze stroną związkową, ze stroną społeczną co do ustalenia tych niezwykle istotnych dla funkcjonariuszy rozwiązań.

    Chciałbym, aby pan minister dzisiaj z tej trybuny wprost powiedział, co dokładnie ma być w tym rozporządzeniu, w jakim kierunku zmierzają te rozwiązania, na jakim etapie są rozmowy między ministerstwem a związkami zawodowymi w tej sprawie, czy jest już w tej sprawie zawarty kompromis i czy strona związkowa przyjęła te propozycje rządu. W gruncie rzeczy ani w podkomisji, ani w komisji te szczegóły nie zostały przedstawione i związkowcy pozostali bez odpowiedzi ze strony ministerstwa, jeśli chodzi o kwestie szczegółowych rozwiązań.

    Wrócę jeszcze do poruszonej kwestii, a może niewynikającej wprost z tego projektu ustawy, tj. do stworzenia centralnego magazynu umundurowania Straży Granicznej. To cały czas wzbudza emocje wśród funkcjonariuszy, którzy mówią, że nie jest to dobre rozwiązanie dla formacji, nie jest dobre dla Straży Granicznej. Pokazują przykład Policji, pewnych rozwiązań właśnie stamtąd zaczerpniętych. Chciałbym, żeby pan minister dzisiaj, przy okazji omawiania tego projektu ustawy, odniósł się też do tych zarzutów dotyczących systemu centralnego magazynu umundurowania Straży Granicznej.

    W związku z tymi wątpliwościami, które jednak nie zostały rozwiane, i ze stanowiskiem związków zawodowych Straży Granicznej klub SLD wstrzyma się od głosu, jeśli chodzi o ten projekt ustawy. Dziękuję.Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw


35 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy