Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku (druki nr 3435 i 3497).


Poseł Artur Ostrowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawię stanowisko dotyczące ratyfikacji drugiego protokołu do umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, która została podpisana w Kijowie 28 marca 2008 r.

    Ten drugi protokół wprowadza pewne istotne i korzystne z punktu widzenia mieszkańców tej przygranicznej strefy zapisy. W obecnym stanie prawnym przewiduje się, że zezwolenie w ramach MRG uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej do wjazdu do tej strefy i pobytu w niej każdorazowo do 60 dni. Ten drugi protokół, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad, przewiduje, że zezwolenie w ramach MRG będzie uprawniać do przekroczenia wspólnej granicy oraz nieprzerwanego pobytu w strefie przygranicznej do dni 90. Jest to zmiana naszym zdaniem korzystna z punktu widzenia mieszkańców tej strefy przygranicznej.

    Druga bardzo ważna zmiana dotyczy zwolnienia z opłaty konsularnej każdego wnioskodawcy, który ubiega się o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia w ramach małego ruchu granicznego. Zmiana ta polegać będzie na modyfikacji dokładnie art. 9 tej umowy. Opłata ta ustalona jest w wysokości 20 euro.

    Celem kolejnej zmiany jest zniesienie obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, zaś następna zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom strony ukraińskiej i polega na uzupełnieniu załącznika nr 1 do tej umowy, który zawiera wykaz jednostek podziału administracyjnego znajdujących się w strefie przygranicznej. Uwzględnia się w tym załączniku dodatkowe cztery miejscowości położone na terytorium Ukrainy.

    W związku z tymi zmianami zawartymi w drugim protokole do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, korzystnymi z punktu widzenia mieszkańców strefy przygranicznej, klub Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za ratyfikacją tego protokołu. Dziękuję.Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisaną w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku


24 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy