Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3433 i 3607).


Poseł Artur Ostrowski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawię stanowisko w sprawie druku nr 3433 i sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych dotyczącego tego właśnie projektu, czyli projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

    Prace nad tym projektem zostały podjęte na posiedzeniach Komisji Spraw Wewnętrznych, powołano też podkomisję, która pracowała nad tym bardzo obszernym i dosyć szczegółowym aktem prawnym. Projekt jest nowelizacją ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w gruncie rzeczy najistotniejsze zapisy tego projektu ustawy wynikają z przeniesienia do polskiego porządku prawnego przepisów prawa unijnego, czyli przepisów, które wynikają z zakresu wspólnego europejskiego systemu azylowego drugiej generacji, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r., jak również z dostosowania prawa krajowego, prawa polskiego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich. Wyżej wymienione akty prawne stanowią część przepisów prawa unijnego tworzących wspólny europejski system azylowy drugiej generacji, czyli pakiet azylowy.

    Jednym z podstawowych celów przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie jest stopniowe ustanowienie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości otwartej dla osób, które przez okoliczności zmuszone są do szukania ochrony na terytorium Unii Europejskiej. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom starającym się o ochronę międzynarodową, poprawę warunków przyjmowania cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz dalszą poprawę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo osób szczególnie wrażliwych, w tym dzieci, kobiet w ciąży czy też osób niepełnosprawnych.

    Większość zapisów tego projektu została przedstawiona w wystąpieniu pani poseł sprawozdawcy. Nie będę już powtarzał argumentów przemawiających za tym, aby Wysoki Sejm przyjął ten projekt.

    Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem tej nowelizacji. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.


47 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2014 roku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Artur Ostrowski - Wystąpienie z dnia 16 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat kryzysu migracyjnego w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy