Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2847 i 2917).


Poseł Krzysztof Lipiec:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność podzielić się z Wysoką Izbą refleksją w kontekście procedowanej ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

    Ta sejmowa procedura z całą pewnością jest związana z dostosowaniem prawa polskiego do regulacji europejskich, a tak naprawdę chodzi o danie dobrego narzędzia polskim sądom cywilnym w kontekście środków ochrony w postępowaniach cywilnych. Rzecz dotyczy tego, że z mocą wejścia tej ustawy w życie, z uwzględnieniem rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady, będzie możliwa automatyczna wykonalność orzeczeń w sprawach cywilnych, i to jest, że tak powiem, duża wartość dodana, również dla polskiego systemu prawa, albowiem do tej pory środki egzekucyjne, które były orzekane w polskich sądach, nie mogły być wprost automatycznie wykonywalne na terenach innych państw, to działało również w drugą stronę. Takimi przykładami są europejski tytuł egzekucyjny czy też europejski nakaz zapłaty, wobec których polskie sądy musiały orzekać wykonalność, nadając tym tytułom klauzulę wykonalności. Z chwilą wejścia w życie tych przepisów postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności będzie już w polskim sądownictwie postępowaniem zupełnie zbędnym.

    W polskim systemie prawnym jest tak, że prawo wspólnotowe, szczególnie w randze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, może być stosowane wprost, jednak ta nowelizacja jest konieczna z tego względu, aby można było doprecyzować działania, które są wymagalne, aby można było w sposób bezpieczny prowadzić postępowanie egzekucyjne, bo na przykład aby można było skutecznie uruchomić egzekucję orzeczenia polskiego sądu w innym państwie, potrzebne jest zaświadczenie polskiego sądu, które będzie wydawane w postaci postanowienia, na które będzie przysługiwało zażalenie. Z drugiej zaś strony istnieje możliwość, aby można było ograniczyć egzekucję prowadzoną na podstawie tytułu egzekucyjnego wydanego w innym państwie, jeśli taki tytuł jest niezgodny z polskim porządkiem publicznym, a więc roszczenie, aby respektować polski porządek publiczny, jest tutaj zabezpieczone.

    Chcę powiedzieć jeszcze o praktyce stosowania tego przepisu, choć może nie tyle o stosowaniu tego przepisu, bo to są nowe przepisy, ale o tym, jaka jest polska rzeczywistość. W swojej działalności parlamentarnej bardzo często spotykam się z przypadkami, gdy na przykład polscy przedsiębiorcy mają problemy z dochodzeniem swoich roszczeń poza granicami kraju, tam gdzie prowadzą działalność gospodarczą. Sądy innych państw nie respektowały orzeczeń polskich sądów. Jestem przekonany, że tego typu regulacja z całą pewnością usprawni dochodzenie roszczeń, a dłużnicy w miarę skutecznie będą przywoływani do porządku. Chciałbym również powiedzieć, że tego typu rozstrzygnięcia spowodują w naszym prawodawstwie, że ochrona dłużników zostanie w znacznym stopniu umniejszona, z czym w obecnym stanie prawnym bardzo często mieliśmy do czynienia.

    W kontekście ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym stwierdzić należy, że ta nowelizacja dotyka tylko tych kwestii, które staną się nowymi zadaniami dla polskich sądów cywilnych. Chodzi tutaj o wydawanie zaświadczeń, tak aby można się było nimi posługiwać w sądach działających poza naszym państwem. To są nowe procedury, które też będą podlegały opłatom sądowym.

    Chciałbym zadeklarować, że klub Prawa i Sprawiedliwości będzie popierał projekt ustawy, który został przygotowany w podkomisji (Dzwonek) Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.


198 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy