Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Praca zawodowa kobiet stanowi nieodłączną część życia społeczno-gospodarczego kraju i jest ona szczególnie wysoko cenioną wartością w przypadku kobiet, które swoją aktywności zawodową traktują nie tylko jako korzyść ekonomiczną, ale również jako formę samorealizacji. Jednakże porównując podstawowe wskaźniki rynku pracy, jak współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia czy stopę bezrobocia według kryterium płci, widać wyraźnie, iż kobiety w porównaniu z mężczyznami znajdują się na słabszej pozycji na rynku pracy. Na przykład współczynnik aktywności zawodowej kobiet w 2011 r. wyniósł 48,7% i był o 16 punktów procentowych niższy od wartości aktywności zawodowej mężczyzn, który wyniósł 64,7%.

    Aż co piąta kobieta nie wraca na rynek pracy po okresie przerwy związanej z wychowywaniem dziecka. Do tego dochodzi jeszcze negatywny stereotyp kobiety matki jako pracownika. Ta sytuacja jest o tyle zastanawiająca, że wspieranie aktywności zawodowej kobiet stanowi niezwykle istotny element zwiększania potencjału pracy niezbędnego do zapewnienia długookresowego, trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Kobiety wspierane przez instytucjonalne rozwiązania rynku pracy będą częściej decydowały się na posiadanie dzieci bez większego niż wśród mężczyzn lęku o uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia. Zasadne wydaje się zatem traktowanie wsparcia zatrudnienia i w konsekwencji poziomu zatrudnialności kobiet, zwłaszcza posiadających małe dzieci, jako elementu długookresowej polityki wzrostu gospodarczego ze wspierającą rolą polityki prorodzinnej.

    Odpowiedzią na pytania, jak zwiększyć potencjał zawodowy kobiet oraz jak uaktywnić je na rynku pracy, jest projekt innowacyjny ˝Novum subsydium˝. Projekt, wdrażany przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, kierowany jest do kobiet wychowujących dziecko lub dzieci do lat sześciu. W ostatnim czasie projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu proponowany jest nowy instrument rynku pracy - subsydium 1/2 etatu. Połowa etatu nie jest czymś nowym na naszym rynku, ale subsydiowanie tej formy przez urzędy pracy są zdecydowanie nowe. W ramach subsydium 75 kobiet zarejestrowanych jako osoby bezrobotne testowało produkt u 75 pracodawców za stypendium w wysokości 110% zasiłku dla osób bezrobotnych. Jest to kwota wyższa niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę. Subsydium trwa do 12 miesięcy z gwarancją zatrudnienia oraz miesięcznym okresem próbnym.

    Proponowane narzędzie w postaci subsydiowania zatrudniania kobiet wychowujących dziecko lub dzieci do lat sześciu na 1/2 etatu stanowi optymalną propozycję dla pracowników podejmujących wyzwanie wejścia lub powrotu na rynek pracy i przedsiębiorców gotowych do tworzenia miejsc pracy. Dodatkowym atutem tej innowacyjnej formy pomocy jest jej efektywność, która liczona w okresie trzech miesięcy po zakończeniu testowania wynosi 84%. Warto zwrócić uwagę również na to, że produkt odpowiada zapotrzebowaniu przedsiębiorców na uelastycznienie rynku pracy. Projekt innowacyjny ˝Novum subsydium˝ trwa do 30 kwietnia 2015 r. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Oświadczenie z dnia 06 listopada 2014 roku.


59 wyświetleń

Zobacz także: