Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2310 i 2319).


Poseł Sprawozdawca Krystyna Skowrońska:

    Szanowny Panie Marszałku! W imieniu Komisji Finansów Publicznych chciałabym przedstawić Wysokiemu Sejmowi sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw. Sprawozdanie jest zawarte w druku, o którym poinformował Wysoką Izbę pan marszałek.

    Chciałabym powiedzieć, że Komisja Finansów Publicznych w dniu dzisiejszym rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie powyższego projektu. Senat zaproponował 10 poprawek. W poprawce 1. Senat zaproponował doprecyzowanie definicji konglomeratu finansowego. Komisja, rozpatrując tę poprawkę, uznała, że katalog okoliczności, które skutkują uznaniem podmiotu za nominujący według zapisów dyrektywy Unii Europejskiej, jest poprawny. Komisja Finansów nie podzieliła opinii Senatu w sprawie potrzeby uszczegółowienia przepisu i zaproponowała odrzucenie poprawki.

    W poprawce 2., dotyczącej przedmiotu regulacji, jest zapis mowiący o natychmiastowym wykonaniu decyzji krajowego organu nadzoru w stosunku do konglomeratu. W tym przypadku jest to poprawka techniczna, która wynika z zasad techniki prawodawczej. Szczegółowo w trakcie prac nad tym projektem w Sejmie wskazano, że konglomeratowi przysługuje prawo wnioskowania do nadzoru o wstrzymanie wykonania decyzji wykonalności, jej wykonanie lub możliwość wnioskowania do sądu w trybie skargowym o wstrzymanie decyzji organu nadzoru. Zatem nie zapisywano, by wydana decyzja organu nadzoru w każdym przypadku podlegała natychmiastowemu wykonaniu.

    Są poprawki, które chciałabym szczegółowo omówić. Poprawki od 3. do 9. są to poprawki doprecyzowujące albo porządkujące. W tym przypadku komisja proponuje poprawki 3., 4., 6., 7., 8. i 9. przyjąć, a odrzucić poprawkę 5. W zakresie złożonej przez Senat poprawki 10. pojawiły się uwagi i wątpliwości, jako że do tej poprawki przedłożone zostało stanowisko ministra spraw zagranicznych w sprawie zgodności projektu ustawy z przepisami Unii Europejskiej. W tym zakresie minister spraw zagranicznych wskazał na wątpliwości dotyczące zgodności tej poprawki zaproponowanej przez Senat z prawem unijnym, z dyrektywą. A zatem komisja, przyjmując sugestię i opinię ministra spraw zagranicznych, proponuje Wysokiemu Sejmowi poprawkę 10. odrzucić.

    Chcę poinformować, że na etapie prac parlamentarnych głosowaniem, rozpatrzeniem poprawek Senatu kończylibyśmy proces legislacyjny. Przypomnę, że dotyczy to nadzoru nad dużymi instytucjami, o czym mówiliśmy w trakcie drugiego czytania. Nie ma u nas dzisiaj takiej instytucji, ale wprowadzamy przepisy dyrektywy europejskiej o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


137 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Krystyna Skowrońska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy