Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druk nr 823).


Poseł Małgorzata Gosiewska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość z uwagą przyjmuje inicjatywę legislacyjną podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych zmierzającą do ograniczenia przypadków nadużyć w korzystaniu z kart parkingowych dla niepełnosprawnych. Przypomnę, że karta taka wydawana jest osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, nie jest przywilejem. Umożliwia tym osobom prowadzenie normalnego, aktywnego życia. Problem nadużyć w kwestii wykorzystywania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione był wielokrotnie poruszany przez środowiska osób niepełnosprawnych. Zwiększenie kwoty mandatu, punkty karne, możliwość interwencji na drogach wewnętrznych, a przede wszystkim kampanie społeczne przyniosły znaczącą poprawę sytuacji. Niestety, narasta liczba sygnałów o nieprawidłowościach w wykorzystaniu samych kart parkingowych.

    Z informacji przekazywanych przez środowiska osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, policję czy straże gminne wynika, iż z miejsc zarezerwowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych coraz częściej korzystają osoby do tego nieuprawnione, które posługują się kartami podrobionymi, kartami wydanymi dla członków rodziny lub znajomych, którzy zmarli, czy kartami parkingowymi wydanymi placówkom sprawującym opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Nie wpływa to korzystnie na dostępność miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych oraz na opinie pozostałych użytkowników ruchu drogowego o obowiązującym systemie. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić, ile tego typu dokumentów dokładnie pojawiło się w obiegu w naszym kraju. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wynika, że jest ich około 650 tys. Niektóre z nich są wydane bezterminowo.

    Omawiany dzisiaj projekt ustawy zawarty w druku nr 823 przewiduje zmiany mające na celu uregulowanie tej niekorzystnej dla osób niepełnosprawnych sytuacji. Po pierwsze, zakłada, że karta parkingowa będzie wydawana na czas określony, maksymalnie na 5 lat, przy czym data ważności karty musi być możliwa do odczytania w przypadku umieszczenia karty za przednią szybą samochodu. Eliminuje to możliwość posługiwania się kartą osoby nieżyjącej oraz dostosowuje do zasad unijnych, tym samym pozwala uniknąć problemów rozmaitych sankcji finansowych, jakie zdarzały się użytkownikom poza granicami kraju, osobom niepełnosprawnym. Po drugie, ustawa zakłada utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, co dodatkowo uniemożliwi posługiwanie się kartami przez osoby do tego nieuprawnione. Umieszczenie na karcie numeru rejestracyjnego pojazdu użytkowanego przez placówkę zajmującą się opieką, rehabilitacją czy edukacją osób niepełnosprawnych to też zmiana, która powinna ograniczyć nadużycia. Kolejna dobra w naszej ocenie zmiana to zaostrzenie kar za posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony lub kartą osoby zmarłej. Zastanowić się należy jednak, czy górna granica kary nie powinna zostać w projekcie obniżona.

    Mamy nadzieję, że zmiany przedstawione w omawianym projekcie ustawy wpłyną na efektywne zwiększenie liczby miejsc parkingowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz poprawią ocenę społeczną tworzenia takich miejsc. Jesteśmy jako klub Prawo i Sprawiedliwość za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 15 listopada 2012 roku.


1495 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Małgorzata Gosiewska - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy