Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 212 i 574).


Poseł Sprawozdawca Marzena Okła-Drewnowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Występując w imieniu komisji, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, druki nr 212 i 574.

    Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczy weryfikacji kwot uprawniających do otrzymania świadczeń rodzinnych. Projekt poselski zakłada nowy mechanizm weryfikacji kryteriów dochodowych, odnoszący się do wysokości minimalnego wynagrodzenia. W myśl proponowanych zapisów zasiłek rodzinny, świadczenia rodzinne przysługiwałyby osobom, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczałby równowartości 50% minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczałby równowartości 60% minimalnego wynagrodzenia. Projektodawcy motywowali tę zmianę faktem, iż od 2004 r. kryterium dochodowe nie uległo zmianie, w wyniku czego wiele rodzin straciło prawo do pobierania świadczeń rodzinnych. Swoją propozycję odnoszącą kryterium dochodowe do minimalnego wynagrodzenia argumentowali również tym, że ustalone w 2004 r. kryterium dochodowe wynoszące 504 zł na osobę w rodzinie wynosiło wówczas 61% minimalnego wynagrodzenia. Dzisiaj, z uwagi na trudną sytuację finansową budżetu państwa, proponują kryterium 50% minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że rodzina byłaby uprawniona do świadczeń rodzinnych, gdyby jej dochód nie przekroczył 750 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - 900 zł.

    Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odniosło się negatywnie do tego projektu z uwagi na skutki budżetowe tego rozwiązania. Wprowadzenie tych zmian tylko w okresie listopad-grudzień 2012 r. spowodowałoby wzrost wydatków o kwotę 763 mln zł, a w 2013 r. byłoby to 4,5 mld zł. Spowodowane byłoby to wzrostem liczby uprawnionych z 2,5 mln obecnie do 4,7 mln. Ministerstwo zauważa również, że powiązanie wysokości kryteriów dochodowych z minimalnym wynagrodzeniem jest niezasadne z uwagi na utrudnienie kształtowania wysokości minimalnego wynagrodzenia, kiedy - jak pan minister podkreślał - w Komisji Trójstronnej trwają rozmowy, które zbliżałyby minimalne wynagrodzenie do przeciętnego wynagrodzenia, ale w zamian za rezygnację z tych dodatkowych uprawnień. Minister podkreślił również, że kryteria nie były weryfikowane od 2004 r. Niemniej jednak od listopada 2012 r. wysokość kryterium dochodowego wzrosła z 504 zł do 539 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego z 583 zł do 623 zł. Dodatkowo z dniem 1 listopada 2014 r. kryteria te zostaną ponownie podwyższone. W związku z powyższym na posiedzeniu komisji zostały złożone dwa wnioski - jeden o skierowanie projektu do podkomisji nadzwyczajnej, drugi o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Jako dalej idący został poddany pod głosowanie wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Wniosek ten został przyjęty 15 głosami, dziewięciu posłów było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Projekt poselski o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych został więc odrzucony w pierwszym czytaniu. Dziękuję.Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 10 października 2012 roku.


57 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy