Biuro Poselskie Janiny Okrągły wspólnie z opolskim oddziałem PFRON ogłasza nabór do drugiej edycji opolskiego etapu konkursu „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Konkurs ma na celu uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw. Obejmuje on następujące kategorie:

 

 1. „Dobry Start” - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od lat 16 do 26 
  dzia
  łających w różnych obszarach życia społecznego;

 2. „Kultura i Sztuka” - kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury 
  i sztuki;

 3. „Sport” - kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 16 lat działających 
  w obszarze sportu;

 4. „Życie Społeczne” - kategoria dla kobiet działających w organizacjach 
  i instytucjach na rzecz osób niepe
  łnosprawnych lub innych osób, 
  albo przedsi
  ęwzięć społecznie użytecznych;

 5. „Życie Zawodowe” - kategoria dla kobiet pracujących zawodowo na rzecz osób niepełnosprawnych lub innych osób, albo przedsięwzięć społecznie użytecznych.

 

Konkurs organizowany jest od roku 2002r. przez Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę Kobiet. Skrót „Lady D.” pochodzi od angielskiego wyrażenia Lady Disabled - Dama Niepełnosprawna. 

Wyróżnienie Lady D. - kojarzone jest również ze zmarłą tragicznie księżną Walii Dianą, znaną z działalności charytatywnej, także na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Honorowy patronat nad konkursem na etapie województwa opolskiego sprawuje Pani Danuta Jazłowiecka - Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego.

Zgłoszenia kandydatek należy nadsyłać do dnia 14 lutego 2015 r. pod adres: Biuro Poselskie Posłanki na Sejm RP Janiny Okrągły, ul. Ozimska 8/9b, 45-057 Opole.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy do pobrania