Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (druk nr 219).


Poseł Anna Nemś:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu 1 marca 2012 r. rozpatrzyła ˝Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r.˝.

    Sprawozdanie to zostało przygotowane na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Przygotowane zostało oczywiście przez właściwego ministra, ministra rolnictwa. Zawiera wyniki monitorowania pomocy publicznej, w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.

    Sprawozdanie zawiera dane pochodzące ze sprawozdań i informacji przekazywanych przez podmioty udzielające pomocy publicznej. Wartość tej pomocy wskazywana w wyżej wymienionych sprawozdaniach i informacjach jest przedstawiana w postaci ekwiwalentu dotacji brutto obliczonego zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. Podmiotami udzielającymi pomocy publicznej zgodnie z wyżej wymienioną ustawą są organy administracji publicznej lub inne podmioty, które są do tego uprawnione, już przez pana ministra wymieniane, ministrowie, prezesi agencji, prezes narodowego funduszu, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, marszałkowie, wojewodowie.

    Pomoc publiczna w rolnictwie i rybołówstwie była udzielana w następujących formach: dotacji, ulg i zwolnień, pożyczek i kredytów, poręczeń gwarancji, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, zaniechania poboru podatku i odroczenia terminu jego spłaty, umorzenia lub zaniechania poboru należności, zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa.

    I tak Polska po upływie trzyletniego okresu przejściowego od dnia 1 maja 2007 r. była zobowiązana do dostosowania istniejących form pomocy do zasad, które funkcjonują we Wspólnocie, wytycznych i rozporządzeń. Polska wszystkie te normy wprowadziła.

    Pan minister wspominał o pomocy de minimis. De minimis non curat lex - prawo nie troszczy się o drobiazgi. Jest to pomoc, która nie narusza zasady konkurencji i nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. W 2010 r. w sektorze rolnictwa udzielono pomocy de minimis w wysokości ponad 28 mln euro, co stanowi 23,65 limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonego dla Polski na okres trzech lat podatkowych, który w okresie tych trzech lat podatkowych, jak pan minister wspominał, wynosi 119 mln euro. Łącznie pomoc de minimis w rolnictwie w okresie trzech lat podatkowych wykorzystano w kwocie ponad 57 mln euro, co stanowi 47% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w Polsce, czyli tylko 47%. Powinniśmy tutaj, to są wnioski komisji, dyskutowaliśmy o tym długo, podejmować działania, aby to wykorzystanie limitu pomocy było jeszcze większe.

    Poza pomocą de minimis w 2010 r. udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie: ponad 800 mln, i to jest wykazane, z budżetu, ponad 280 mln, wykazane jako zobowiązania i ponad 1,5 mld wykazano jako wydatki. Komisja Europejska również wyróżnia cztery kategorie form pomocy i w podziale na te kategorie mamy: w kategorii A - ponad 2 mld, to są dotacje i ulgi podatkowe, to jest najbardziej znacząca pomoc, w kategorii C - ponad 645 mln, preferencyjne pożyczki i dopłaty, i w kategorii D - ponad 200 tys., gwarancje i poręczenia kredytowe. Sprawozdanie to oczywiście zawiera szczegółowy, bo takie są wymogi, wykaz wartości pomocy, jaka została udzielona przez poszczególne podmioty do tego uprawnione.

    Przejdźmy do rybołówstwa. W sektorze rybołówstwa pomoc może być udzielana oczywiście na podstawie obowiązujących przepisów wspólnotowych. Jeżeli mówimy o 2010 r., udzielono pomocy de minimis w wysokości 126 tys. euro, co stanowi niestety tylko 0,6% limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla Polski. Obowiązujący limit skumulowanej kwoty dla Polski dla sektora rybołówstwa w okresie trzech lat wynosi 21 mln euro. Wykorzystanie łącznej kwoty pomocy de minimis w rybołówstwie w okresie trzech lat, od dnia 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca, na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło tylko 306 tys. euro, co stanowiło 1,45% limitu. Wniosek komisji jest taki, że należy podjąć jak najbardziej intensywne działania, aby te limity były wykorzystywane w większym stopniu, bo 1,5% to jest bardzo mało, stanowi to duże zagrożenie dla całej branży rybołówstwa, prowadzi do jej ubożenia i podupadania.

    Z uwagi na to, że w sektorze rolnictwa działa wiele drobnych podmiotów, udzielenie nawet niewielkiej pomocy może wpłynąć na ich pozycję względem pozostałych podmiotów. Dlatego przed przyjęciem programów pomocy krajowej są szczegółowo analizowane warunki udzielania pomocy, aby nie wywołać zakłóceń w konkurencji. Taką ocenę udzielonej pomocy przedstawiono również w tym raporcie. Do raportu dołączono również sprawozdanie, które przedstawia wykaz form przekazywania i kwot pomocy udzielonej przez poszczególne instytucje sektora finansów publicznych.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie to zawiera wszystkie przewidziane prawem informacje dotyczące pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu tego sprawozdania na posiedzeniu 1 marca wnosi, aby Wysoki Sejm sprawozdanie przyjął. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.


312 wyświetleń

Zobacz także: