Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2243 i 2322).


Poseł Sprawozdawca Anna Nemś:

    W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić opinię dotyczącą druku nr 2243.

    Komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został opracowany w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95 z 13 grudnia 2011 r.

    Celem projektowanej ustawy jest uzyskanie pełnej harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony.

    Wysoka Izbo! Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych. W procesie uzgodnień międzyresortowych został przedstawiony do zaopiniowania członkom Rady Ministrów oraz prezesowi Rządowego Centrum Legislacji. Projekt ten został również przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, która przedstawiła pozytywną opinię na temat tego projektu. Oczywiście zostały też przeprowadzone odpowiednie konsultacje. Uwagi do przedmiotowego projektu zgłosił rzecznik praw dziecka oraz wojewoda podkarpacki. Uwagi zgłoszone zostały również przez wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców w Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

    Szanowna Izbo! Przedstawione w trakcie konsultacji społecznych propozycje nie stanowiły wdrożenia przepisów dyrektywy 2011/95 lub były nieaktualne w związku ze zmianami koncepcyjnymi wprowadzanymi w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach. Z tego też powodu nie zostały uwzględnione.

    Szanowni Państwo! Poprawki, które zostały zgłoszone podczas prac podkomisji, bo takowa była powołana, i w czasie pracy komisji, miały charakter redakcyjny, doprecyzowujący. Komisja w głosowaniu jednomyślnie rekomenduje Wysokiej Izbie przyjąć przedmiotową ustawę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.


164 wyświetleń

Zobacz także: