Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach.


Poseł Anna Nemś:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę art. 65 i przesuwa datę wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO z roku 2013 na rok 2017. Należy dodać, iż projekt jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, z rozporządzeniem 1829. Rozporządzenie to bardzo precyzyjnie określa zasady udzielania zezwoleń na dopuszczenie pasz GMO do obrotu. Na szczeblu Unii Europejskiej opinie w sprawie bezpieczeństwa produktów opracowuje Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Pasze uznane za bezpieczne zostają wpisane do wspólnotowego rejestru i automatycznie dopuszczone do obrotu we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

    Żaden z krajów Unii Europejskiej nie wprowadził zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO. Komisja Europejska w czerwcu 2011 r. złożyła przeciwko Polsce skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zdaniem Komisji Europejskiej Polska nie uszanowała procedur przewidzianych w rozporządzeniu 1829/2003. Polska nie jest uprawniona do wprowadzania w sposób jednostronny zakazu obrotu paszami GMO w obawie o ryzyko wystąpienia negatywnych skutków stosowania pasz GMO, a jednocześnie dbając o konkurencyjność polskich producentów, o których tutaj już wcześniej mówili moi przedmówcy. Dla nich wprowadzona zmiana, od 2013 r., miałaby ogromne znaczenie.

    W imieniu klubu twierdzę, że jest to zasadne i projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych. Opinie pozytywne do tego projektu wystosowała Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Krajowa Izba Producentów Drobiu, popierając ten projekt. Klub Platformy Obywatelskiej również prosi o poparcie tego projektu. Dziękuję. (Oklaski)



Poseł Anna Nemś - Wystąpienie z dnia 28 czerwca 2012 roku.


114 wyświetleń

Zobacz także: