Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druki nr 3930 i 3940).


Poseł Sprawozdawca Stanisław Lamczyk:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawienia stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, o tzw. bezpieczeństwie i interoperacyjności kolei.

    Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym jest zapewnienie wykonania prawa Unii Europejskiej w dwóch obszarach. Chodzi o wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2014/106/UE z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającej załączniki V i VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Zmieniane są załączniki dotyczące regulacji infrastruktury technicznej, związane z dopuszczaniem do eksploatacji wyrobów i podzespołów kolejowych. Termin transpozycji przedmiotowej dyrektywy upływa z dniem 1 stycznia 2016 r.

    Chodzi też o usunięcie uchybień stwierdzonych przez Komisję Europejską, dotyczących transpozycji niektórych przepisów dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. Postępowanie o naruszenie prawa europejskiego znajduje się obecnie na etapie uzasadnionej opinii. W drugiej połowie 2015 r. możliwe jest skierowanie przez Komisję Europejską skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

    Zakres projektu, najważniejsze zmiany ujęte w projekcie ustawy obejmują, po pierwsze, przyznanie krajowemu organowi dochodzeniowemu, którym w Polsce jest Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych, wyłącznych kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawie poważnych wypadków. Dotychczas zadania te wykonywały także komisje kolejowe złożone z przedstawicieli przewoźników i zarządców, którzy brali udział w zdarzeniach kolejowych.

    Po drugie, chodzi o przekazanie zadań w zakresie nadzoru nad postępowaniami w zdarzeniu kolejowym prowadzonego przez komisję kolejową do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Obecnie zadania te wykonuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

    Po trzecie, chodzi o nałożenie na przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury oraz inne podmioty rynku kolejowego zaangażowane w proces zarządzania bezpieczeństwem obowiązku udzielania pomocy technicznej prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego podczas wykonywania jego zadań.

    Po czwarte, chodzi o zmiany procedur postępowania z zaleceniami po zdarzeniach kolejowych zawartymi w raporcie rocznym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych poprzez nałożenie obowiązku kierowania tych zaleceń w procesie do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i wyposażeniu go w zadania i kompetencje umożliwiające mu wykonanie zaleceń i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

    Po piąte, chodzi o wprowadzenie przepisów gwarantujących uznawanie certyfikatów bezpieczeństwa w części A wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

    Po szóste, chodzi o doprecyzowanie procedur dotyczących dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, podsystemów strukturalnych i wyrobów stosowanych w kolejnictwie.

    Komisja Infrastruktury zebrała się w dniu dzisiejszym i procedowała. Podczas posiedzenia komisji było w zasadzie rozpatrywanych 14 zmian legislacyjnych i 2 merytoryczne. Jedna dotyczyła opinii BAS-u, a mianowicie możliwości wydania pośredniego certyfikatu weryfikacji, i te zalecenia BAS-u zostały tu właśnie spełnione, jak również terminu wdrożenia wyżej przedstawianego projektu ustawy.

    Komisja Infrastruktury w całości opowiedziała się za wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym


91 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy