Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3661).


Poseł Stanisław Lamczyk:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 3661.

    Projekt ustawy stanowi nowelizację ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego, w terminie do dnia 18 września 2016 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.

    Projekt przewiduje rozwiązania dotyczące: definicji polskich obszarów morskich, w tym wprowadzenia morskiej strefy przyległej; wprowadzenia podstawy prawnej do przyjęcia między innymi rozporządzeń określających: przebieg linii podstawowej morza terytorialnego, przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego, przebieg zewnętrznej granicy morskiej strefy przyległej, minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego, granice morskich portów wojennych; doprecyzowania procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich; doprecyzowania procedur wydawania pozwoleń lokalizacyjnych oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na polskich obszarach morskich - między innymi zostanie wprowadzona uproszczona procedura uzyskiwania pozwolenia lokalizacyjnego dla obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę; uzupełnienia kompetencji organów administracji morskiej oraz określenia zadań morskiej służby hydrograficznej.

    Przyjęcie projektowanej ustawy usprawni proces zarządzania polskimi obszarami morskimi. Przyjęcie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich zapewni zrównoważone zagospodarowanie obszarów morskich zgodnie z długofalowymi gospodarczymi oraz społecznymi interesami państwa, z poszanowaniem wartości przyrodniczych oraz kulturowych, co przyczyni się do stałego oraz zrównoważonego rozwoju kraju. Ponadto przyjęcie planów z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej na polskich obszarach morskich poprzez ograniczenie procedur administracyjnych oraz zmniejszenie kosztów przygotowania inwestycji, co wiąże się z dodatkowymi miejscami pracy i wpływami do budżetu państwa.

    Biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty oraz to, że z jednej strony pani minister wszystko porządkuje, a z drugiej strony wyprzedzamy to w czasie, bo jak wiemy, mamy czas na notyfikację do września 2016 r., Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska w całości popiera projektowaną ustawę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw


71 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy