Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2791 i 2961).


Poseł Stanisław Lamczyk:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Rzeczywiście zmiany w ustawie o transporcie kolejowym są oczekiwane, bardzo istotne, w szczególności dla samorządów i dla połączeń lokalnych. Takim przykładem jest chociażby Pomorska Kolej Metropolitalna, która w zasadzie jest pierwszą koleją tworzoną przez samorządy o takim dużym zakresie w Polsce. Dlatego też pozwolę sobie z tej okazji wnieść poprawkę jeszcze do ustawy. Jak mówiłem, Pomorska Kolej Metropolitalna tworzona była przez spółkę celową. Pozwolę sobie na ręce pana marszałka wnieść poprawkę, mianowicie w art. 1 dotychczasowe pkt 1-20 oznacza się jako pkt 2-21 i dodaje się pkt 1 - ˝w art. 9n dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ˝Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego, należy przez to rozumieć także samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty, które na podstawie umowy realizują zadania (Dzwonek) jednostek samorządu terytorialnego˝. Dziękuję bardzo.Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.


123 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pracy na morzu

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy